بانک مقالات علمی و آموزشی بسم الله الرحمن الرحیم با سلام خدمت بازدید کنندگان عزیز این وبلاگ جهت استفاده شما طراحی شده است با راهنمایی های خود ما را در بهتر شدن آن یاری نمایید. http://mahdiolom.mihanblog.com 2020-03-28T11:01:49+01:00 text/html 2015-01-18T12:32:53+01:00 mahdiolom.mihanblog.com مهدی نوری زاده زمین لغزش http://mahdiolom.mihanblog.com/post/196 <h1 align="right"><font color="#FF0000" face="arial,helvetica,sans-serif">دیدکلی</font> </h1>حرکت و جابجایی بخشی از <a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink"><u>مواد دامنه</u></a> در امتداد یک سطح گسیختگی مشخص را «<b>لغزش</b>» می‌نامیم. در لغزشهای دامنه‌ای تغییر شکل از نوع «<b>برش ساده</b>» است. لغزش انواع مختلف داشته و در هر نوع مصالحی می‌تواند ایجاد شود. ویژگیهای توده متحرک و شکل سطح گسیختگی معمولا به عنوان عوامل طبقه بندی لغزشها بکار گرفته می‌شوند.<br><br><font color="#666600" face="arial,helvetica,sans-serif" size="5">بقیه در ادامه مطلب</font><br> text/html 2014-05-26T16:10:48+01:00 mahdiolom.mihanblog.com مهدی نوری زاده ایزوتوپ http://mahdiolom.mihanblog.com/post/195 <table class="daneshnamehtopline" border="0" height="26" width="10"><tbody><tr><td align="right"><br></td><td align="left"><br></td></tr></tbody></table>یکی از فرض های بدیهی نظریه <a title="اتم" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D8%AA%D9%85" class="daneshnameh">اتمی</a> <a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink"><u>دالتون</u></a> این است که هر یک از اتمهای یک <a title="عنصر شیمیایی" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1+%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C" class="daneshnameh">عنصر</a> از هر لحاظ (از جمله جرم) با اتمهای دیگر آن یکسان است. ولی در اوایل قرن بیستم معلوم شد که یک عنصر ممکن است شامل چند نوع اتم باشد که اختلاف آنها با یکدیگر در جرم اتمی است. فردریک سودی اصطلاح ایزوتوپ (از واژه یونانی به معنای هم مکان) را برای اتمهای یک عنصر که که از نظر جرم با یکدیگر تفاوت دارند پیشنهاد کرد. <br> <br>برای بررسی ایزوتوپها از <a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink"><u>طیف نگار جرمی</u></a> استفاده می شود.دستگاههایی از این نوع ابتدا توسط فرانسیس استون (1919) و آرتور دمپستر (1918) با پیروی از اصول روشهایی که جی جی تامسون در 1912 ارائه کرده بود ساخته شد. اگر عنصری شامل چند نوع اتم با جرمهای متفاوت (ایزوتوپها ) باشد، این تفاوت در مقادیر یونهای مثبت حاصل از این اتمها پدیدار می گردد.طیف نگار جرمی یونها را بر حسب مقادیر نسبت بار به جرم ، از یکدیگر جدا می کند، و سبب می شود که یونهای مثبت متفاوت در محلهای مختلف روی یک صفحه عکاسی اثر کند. <br>وقتی دستگاه کار می کند، اتمهای بخار ماده مورد مطالعه در معرض <a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink"><u>بمباران الکترونی</u></a> قرار گرفته و به یونهای مثبت تبدیل می شوند.این یونها بر اثر عبور از یک <a title="میدان الکتریکی" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C" class="daneshnameh">میدان الکتریکی</a> ، به قدرت چندین هزار <a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink"><u>ولت</u></a> ، <a title="شتاب" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8" class="daneshnameh">شتاب</a> پیدا می کنند. اگر ولتاژ این میدان ثابت نگه داشته شود، تمام یونهایی که مقدار بار به جرم مساوی دارند، با سرعت مساوی وارد یک میدان مغناطیسی می شوند. این سرعت، مقدار بار به جرم و شدت میدا مغناطیسی، شعاع مسیر یون را در <a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink"><u>میدان مغناطیسی</u></a> تعیین می کند. <br> <br><table align="left"> <tbody><tr> <td> <img src="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh_up/9/9a/izotop.jpg" alt="img/daneshnameh_up/9/9a/izotop.jpg"> </td> </tr> </tbody></table> <br> <br>اگر شدت میدان مغناطیسی و ولتاژ شتاب دهنده ثابت نگه داشته شوند، تمام <a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink"><u>یونهایی</u></a> که مقدار بار به جرم مساوی دارند، در یک محل بر روی صفحه عکاسی متمرکز می شوند. این محل را می توان با تغییر پتانسیلی که موجب شتاب یونها می شود، تغییر داد. ولی یونهایی که مقدار <a title="بار الکتریکی" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A8%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C" class="daneshnameh">بار</a> به جرم متفاوت دارند در محلهای مختلف روی صفحه عکاسی متمرکز می شوند. هر گاه یک وسیله الکتریکی که شدت <a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink"><u>اشعه یونی</u></a> را اندازه می گیرد، جای گزین صفحه عکاسی شود، دستگاه را طیف سنج جرمی می نامیم. با استفاده از طیف سنج جرمی می توان هم جرم اتمی دقیق ایزوتوپها و هم ترکیب ایزوتوپی عناصر (انواع ایزوتوپهای موجود و مقدار نسبی هر یک) را تعیین کرد. <br> <br>ایزوتوپها، <a title="اتم" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D8%AA%D9%85" class="daneshnameh">اتمهایی</a> با <a title="عدد اتمی" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B9%D8%AF%D8%AF+%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C" class="daneshnameh">عدد اتمی</a> مساوی و <a title="عدد جرمی" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B9%D8%AF%D8%AF+%D8%AC%D8%B1%D9%85%DB%8C" class="daneshnameh">عدد جرمی</a> متفاوتند. این اتمها دارای خواص شیمیایی بسیار مشابه هم (در اغلب موارد غیر قابل تشخیص) هستند. مثلا در طبیعت دو نوع اتم کلر وجود داردکه هر دو 17 <a title="پروتون" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86" class="daneshnameh">پروتون</a> و 17 <a title="الکترون" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86" class="daneshnameh">الکترون</a> دارند ولی یکی دارای 18 <a title="نوترون" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%86%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86" class="daneshnameh">نوترون</a> و دیگری دارای 20 نوترون است. بنابراین، اختلاف ایزوتوپها در تعداد نوترونهای <a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink"><u>هسته ها</u></a> آنهاست. بعضی از عناصر فقط به یک شکل ایزوتوپی در طبیعت وجود دارند(مثل <a title="سدیم" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B3%D8%AF%DB%8C%D9%85" class="daneshnameh">سدیم</a>، <a title="بریلیم" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%85" class="daneshnameh">بریلیم</a> و <a title="فلوئور" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%81%D9%84%D9%88%D8%A6%D9%88%D8%B1" class="daneshnameh">فلوئور</a>). ولی اغلب <a title="عنصر شیمیایی" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1+%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%A7%DB%8C%DB%8C" class="daneshnameh">عناصر</a> بیش از یک ایزوتوپ دارند.مثلا قلع دارای ده ایزوتوپ است. اصطلاح <a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink"><u>نوکلید</u></a>، به طور کلی، برای گونه های اتمی به کار می رود. <br> <br>بسیاری از ایزوتوپها از ایزوتوپها <a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink"><u>رادیواکتیو</u></a> هستن ، یعنی ذراتی با <a title="فرکانس" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%81%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%B3" class="daneshnameh">فرکانس</a> بالا را از هسته (مرکز) اتمهای خود را ساطع می کنند . از آنها می توان برای دنبال کردن مسیر مواد متحرکی که از دید پنهان هستند ، مانند جریان خون در بدن یک بیمار در <a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink"><u>بیمارستان</u></a> ، استفاده کرد. <br> <br><h1><font face="arial,helvetica,sans-serif">جریان خون </font></h1> <br>مقدار کمی از یک ایزوتوپ رادیو اکتیو به درون جریان خون بیمار تزریق می شود . سپس مسیر آن توسط آشکارسازهای خاصی که فعالیت رادیواکتیویته را مشخص می کنند دنبال می شود . این اطلاعات به یک <a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink"><u>کامپیوتر</u></a> داده می شود ، که صفحه آن هر گونه اختلالی ، مانند انعقاد <a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink"><u>خون</u></a> در رگها ، را نشان می دهد . با استفاده از روشی مشابه ، می توان از ایزوتوپها برای مطالعه جریان مایعات در تاسیسات شیمیایی نیز استفاده کرد. <br> <br><h1><font face="arial,helvetica,sans-serif">فرسودگی ماشین آلات </font></h1> <br>آهنگ فرسودگی <a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink"><u>ماشین آلات صنعتی</u></a> را نیز می توان با استفاده از ایزوتوپها اندازه گرفت . مقادیر اندکی از ایزوتوپهای رادیواکتیو به بخشهای فلزی ماشین آلات ، مانند یاتاقانها و <a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink"><u>رینگ</u></a> و<a title="پیستون" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86" class="daneshnameh">پیستون</a>ها اضافه می شود . سپس سرعت فرسودگی با اندازه گرفتن رادیواکتیویته روغنی که برای روغنکاری این بخشها به کار رفته است مححاسبه می شود. <br><br><font color="#CC0000">منبع:مجله رشد</font><br> text/html 2014-05-26T16:07:40+01:00 mahdiolom.mihanblog.com مهدی نوری زاده مقاله ای کامل در مورد سلول شناسی http://mahdiolom.mihanblog.com/post/194 <h1><font face="arial,helvetica,sans-serif">دید کلی </font></h1>سلولها واحدهای ساختمانی و عملی تمامی موجودات زنده را تشکیل می‌دهند. کوچکترین <a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink"><u>موجودات تک سلولی</u></a> و میکروسکوپی بوده، در حالی که موجودات بزرگتر ، پرسلولی هستند. برای مثال بدن انسان دارای حداقل 10<sup>14</sup> سلول می‌باشد. موجودات تک سلولی شامل انوع متعدد بوده و در هر محیطی ، از مناطق سردسیر تا مناطق گرمسیر در داخل بدن موجودات بزرگتر وجود دارند. موجودات پر سلولی متشکل از انواع مختلف و متعدد سلولها بوده که هر کدام دارای شکل و عمل متفاوت و فعالیت اختصاصی هستند. بدون توجه به اندازه و پیچیدگی موجودات پرسلولی ، هر کدام از سلولهای آنها تا حدودی منحصر و مستقل هستند.<br><br>علی‌رغم تفاوتهای متعدد در بین انواع مختلف ، سلولها دارای خصوصیات ساختمانی مشترکی هستند. <a title="غشای سلولی" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%BA%D8%B4%D8%A7%DB%8C+%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84%DB%8C" class="daneshnameh">غشای پلاسمایی</a> محیط سلول را معین نموده و محتویات آن را از محیط اطراف جدا می‌کند. ماده داخلی سلول که توسط غشای پلاسمایی احاطه شده است، به نام <a title="سیتوپلاسم" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85" class="daneshnameh">سیتوپلاسم</a> ، از محلول آبی ، به نام <a title="سیتوپلاسم" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85" class="daneshnameh">سیتوزول</a> تشکیل شده است که در ان انواع مختلفی از ذرات نامحلول به شکل معلق وجود دارند. تمامی سلولهای زنده حداقل برای قسمتی از عمر خود ، دارای یک <a title="هسته سلول" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87+%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84" class="daneshnameh">هسته</a> (Nucleus) یا شبه هسته بنام <a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink"><u>نوکلوئید</u></a> می‌باشند که در داخل آن <a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink"><u>ژنوم</u></a> (سری کامل ژنها که از روی DNA تشکیل شده است) ذخیره و <a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink"><u>همانندسازی</u></a> می‌گردد. سلولهای دارای پوشش هسته‌ای را <a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink"><u>یوکاریوت</u></a> و سلولهای فاقد پوشش هسته‌ای را <a title="ساختمان سلول پروکاریوت" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86+%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84+%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%AA" class="daneshnameh">پروکاریوت</a> گویند. <br><br><font color="#990000"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="4">بقیه<font size="4"> مقاله د<font size="4">ر ادامه مطلب!</font></font></font></b></font></font><br> text/html 2014-05-26T16:04:06+01:00 mahdiolom.mihanblog.com مهدی نوری زاده اطلس بدن انسان http://mahdiolom.mihanblog.com/post/193 <font size="2"><img src="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh_up/d/d0/human-body.jpg" alt="img/daneshnameh_up/d/d0/human-body.jpg"> <br><br></font> <table class="daneshnamehtable"><tbody><tr><td class="daneshnamehcell"><font size="2">آناتومی بدن انسان حوزه خاصی از آناتومی که به دو قسمت <a title="بافت" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA" class="daneshnameh">بافت</a> درعلم <a title="بافت شناسی" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA+%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C" class="daneshnameh">بافت شناسی</a> و <a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink"><u>سلولها</u></a> در علم <a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink"><u>یاخته شناسی</u></a> است. بدن انسان مثل بدن حیوانات، از دستگاهها و دستگاهها از اندام و اندامها از بافتها و بافتها از سلولها ساخته شده است.</font></td></tr></tbody></table> <font size="2"><br><br></font> <h1><font size="2">دستگاههای اصلی بدن انسان </font></h1> <font size="2"><br></font><ul><li><font size="2"><a title="دستگاه ادراری" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C" class="daneshnameh">دستگاه ادراری</a></font> </li><li><font size="2"><a title="دستگاه گوارشی" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87+%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C" class="daneshnameh">دستگاه گوارشی</a></font> </li><li><font size="2"><a title="دستگاه قلبی-عروقی" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%82%D9%84%D8%A8%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%82%DB%8C" class="daneshnameh">دستگاه قلبی-عروقی</a></font> </li><li><font size="2"><a title="دستگاه عصبی" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C" class="daneshnameh">دستگاه عصبی</a></font> </li><li><font size="2"><a title="دستگاه تنفسی" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3%DB%8C" class="daneshnameh">دستگاه تنفسی</a></font> </li><li><font size="2"><a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink"><u>دستگاه استخوان بندی</u></a></font> </li><li><font size="2"><a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink"><u>دستگاه عضلانی</u></a></font> </li><li><font size="2"><a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink"><u>دستگاه پوستی</u></a></font> </li><li><font size="2"><a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink"><u>دستگاه ایمنی</u></a></font> </li><li><font size="2"><a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink"><u>دستگاه غدد درون ریز</u></a></font> </li></ul> <font size="2"><br></font><table dir="" align="center"> <tbody><tr> <td> <table bgcolor="lightyellow" border=""> <tbody><tr> <td colspan="4"><div align="center"><font size="2"><b><span style="color:green;">اعضای خارجی بدن انسان</span></b></font></div></td> </tr> <tr> <td><font size="2"><a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink"><u>پوست</u></a></font></td> <td><font size="2"><a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink"><u>سر</u></a></font></td> <td><font size="2"><a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink"><u>پیشانی</u></a></font></td> <td><font size="2"><a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink"><u>صورت</u></a></font></td> </tr> <tr> <td><font size="2"><a title="چشم" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DA%86%D8%B4%D9%85" class="daneshnameh">چشم</a></font></td> <td><font size="2"><a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink"><u>چانه</u></a></font></td> <td><font size="2"><a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink"><u>لب</u></a></font></td> <td><font size="2"><a title="گوش" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DA%AF%D9%88%D8%B4" class="daneshnameh">گوش</a></font></td> </tr> <tr> <td><font size="2"><a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink"><u>بینی</u></a></font></td> <td><font size="2"><a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink"><u>دهن</u></a></font></td> <td><font size="2"><a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink"><u>زبان</u></a></font></td> <td><font size="2"><a title="دندان" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86" class="daneshnameh">دندان</a></font></td> </tr> <tr> <td><font size="2"><a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink"><u>گردن</u></a></font></td> <td><font size="2"><a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink"><u>گلو</u></a></font></td> <td><font size="2"><a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink"><u>سیبک گلو</u></a></font></td> <td><font size="2"><a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink"><u>آرواره</u></a></font></td> </tr> <tr> <td><font size="2"><a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink"><u>کتف</u></a></font></td> <td><font size="2"><a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink"><u>بازو</u></a></font></td> <td><font size="2"><a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink"><u>آرنج</u></a></font></td> <td><font size="2"><a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink"><u>مچ</u></a></font></td> </tr> <tr> <td><font size="2"><a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink"><u>دست</u></a></font></td> <td><font size="2"><a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink"><u>انگشت</u></a></font></td> <td><font size="2"><a title="ستون فقرات" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86+%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%AA" class="daneshnameh">ستون فقرات</a></font></td> <td><font size="2"><a title="قفسه سینه" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%82%D9%81%D8%B3%D9%87+%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87" class="daneshnameh">قفسه سینه</a></font></td> </tr> <tr> <td><font size="2"><a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink"><u>دنده</u></a></font></td> <td><font size="2"><a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink"><u>پستان</u></a></font></td> <td><font size="2"><a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink"><u>شکم</u></a></font></td> <td><font size="2"><a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink"><u>باسن</u></a></font></td> </tr> <tr> <td><font size="2"><a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink"><u>پا</u></a></font></td> <td><font size="2"><a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink"><u>ران</u></a></font></td> <td><font size="2"><a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink"><u>ساق پا</u></a></font></td> <td><font size="2"><a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink"><u>زانو</u></a></font></td> </tr> <tr> <td colspan="4"> <div align="center"><font size="2"><b><span style="color:green;">اعضای داخلی بدن انسان</span></b></font></div> </td> </tr> <tr> <td><font size="2"><a title="غدد فوق کلیوی" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%BA%D8%AF%D8%AF+%D9%81%D9%88%D9%82+%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%88%DB%8C" class="daneshnameh">غدد فوق کلیوی</a></font></td> <td><font size="2"><a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink"><u>آپاندیس</u></a></font></td> <td><font size="2"><a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink"><u>مثانه</u></a></font></td> <td><font size="2"><a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink"><u>معده</u></a></font></td> </tr> <tr> <td><font size="2"><a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink"><u>مغز</u></a></font></td> <td><font size="2"><a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink"><u>روده دوازدهه</u></a></font></td> <td><font size="2"><a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink"><u>کیسه صفرا</u></a></font></td> <td><font size="2"><a title="طحال" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B7%D8%AD%D8%A7%D9%84" class="daneshnameh">طحال</a></font></td> </tr> <tr> <td><font size="2"><a title="قلب" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%82%D9%84%D8%A8" class="daneshnameh">قلب</a></font></td> <td><font size="2"><a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink"><u>روده</u></a></font></td> <td><font size="2"><a title="کلیه" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87" class="daneshnameh">کلیه</a></font></td> <td><font size="2"><a title="کبد" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%DA%A9%D8%A8%D8%AF" class="daneshnameh">کبد</a></font></td> </tr> <tr> <td><font size="2"><a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink"><u>شش</u></a></font></td> <td><font size="2"><a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink"><u>لوزالمعده</u></a></font></td> <td><font size="2"><a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink"><u>غده پاراتیروئید</u></a></font></td> <td><font size="2"><a title="غده هیپوفیز" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%BA%D8%AF%D9%87+%D9%87%DB%8C%D9%BE%D9%88%D9%81%DB%8C%D8%B2" class="daneshnameh">غده هیپوفیز</a></font></td> </tr> <tr> <td><font size="2"><a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink"><u>غده پروستات</u></a></font></td> <td><font size="2"><a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink"><u>غده تیموس</u></a></font></td> <td><font size="2"><a title="غده تیروئید" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%BA%D8%AF%D9%87+%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AF" class="daneshnameh">غده تیروئید</a></font></td> <td><font size="2"><a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink"><u>غده اپی فیز</u></a></font></td> </tr> <tr> <td><font size="2"><a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink"><u>غده اشکی</u></a></font></td> <td><font size="2"><a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink"><u>غدد بزاغی</u></a></font></td> <td><font size="2"><a title="تخمدان" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AA%D8%AE%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86" class="daneshnameh">تخمدان</a></font></td> <td><font size="2"><a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink"><u>بیضه<br></u></a></font></td> </tr> </tbody></table> </td></tr> </tbody></table> text/html 2014-05-26T15:59:51+01:00 mahdiolom.mihanblog.com مهدی نوری زاده سلول های عصبی http://mahdiolom.mihanblog.com/post/192 <h1><font face="arial,helvetica,sans-serif">مقدمه </font></h1><a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink"><u>بافت عصبی</u></a> در واقع از مجموعه‌ای از سلولهای عصبی یا نورون و سلولهای گلیا تشکیل شده است. نورونها دارای اشکال و اندازه‌های مختلفی می‌باشند. با این حال هر نورون از سه قسمت پریکاریون ، اکسون و دندریت تشکیل شده است. اکسون غالبا استطاله واحدیست ولی گاهی دارای زواید جانبی به نام کلاترال می‌باشد. بر اساس نقطه خروج زواید از پریکاریون می‌توان نورونها را به یک قطبی ، دو قطبی و چند قطبی تقسیم نمود. نورونهای یک قطبی را می‌توان در <a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink"><u>گانگلیونهای نخاعی</u></a> مشاهده نمود.<br><br> <br><table dir="" align="left"> <tbody><tr> <td> <img alt="تصویر" src="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/img/daneshnameh_up/4/4d/neuron.JPG" border="0"> </td> </tr> </tbody></table> <br><br><br>نورونهای دو قطبی اکسون و دندریتها از دو نقطه متقابل از پریکاریون خارج می‌گردند. این گونه نورونها در <a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink"><u>بافت حسی بویایی</u></a> و <a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink"><u>شبکیه چشم</u></a> یافت می‌شوند. نورونهای چند قطبی از سایر نورونها فراوان‌ترند. از انواع دیگر نورونها می‌توان سلولهای پورکنژ را نام برد که فقط در <a title="مخ و اعمال آن" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D8%AE+%D9%88+%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84+%D8%A2%D9%86" class="daneshnameh">لایه میانی قشر مخچه</a> یافت می‌شوند. پریکاریون آنها بطری شکل است از یک قطب آن دندریت واحدی خارج می‌شود و سپس به شکل شاخه‌های درخت منشعب می‌گردد. <br><h1><font face="arial,helvetica,sans-serif">پریکاریون </font></h1>اندازه پریکاریونها متفاوت است (بین 4 الی 135 میکرون) اشکال آن کروی ، ستاره‌ای ، هرمی و گاه گلابی است. احتمالا در قشر مخ تنها 14 میلیارد نورون وجود دارد. نورونها معمولا دارای <a title="هسته سلول" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87+%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84" class="daneshnameh">هسته‌های</a> درشت‌اند که درون آنها یک یا چند هستک وجود دارند. نورونها علاوه بر اندامکهای متداول سیتوپلاسمی مانند <a title="دستگاه گلژی" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87+%DA%AF%D9%84%DA%98%DB%8C" class="daneshnameh">دستگاه گلژی</a> ، <a title="میتوکندری" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%88%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%B1%DB%8C" class="daneshnameh">میتوکندری</a> دارای ویژگیهایی نیز می‌باشند مانند وجود ذرات نیسل در پریکاریون و دندریتهاست که اجسامی بازوفیلیک محسوب می‌شوند.<br><br>مقدار این ذرات در سلولهای حرکتی بیش از سلولهای حسی است. ویژگی دیگر وجود تارهای نوروفیبریل در سیتوپلاسم دندریتها و اکسونهاست. اعتقاد بر این است که نورفیبریلها به انتقال مواد مثل یونها و متابولیتها کمک می‌کنند. نورونها گاه محتوی رنگدانه‌هایی می‌باشند مانند <a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink"><u>ملانین</u></a> در هسته سیاه واقع در مغز میانی و یا رنگدانه‌های محتوی <a title="آهن" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A2%D9%87%D9%86" class="daneshnameh">آهن</a> در هسته گلوبوس پالیدوس و همچنین در هسته قرمز. <br><br><font color="#990000" face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="4"><font size="4">بقیه مطالب مقاله را در ادامه مطلب مشاهده کنید!</font></font></font><br> text/html 2014-05-10T17:23:31+01:00 mahdiolom.mihanblog.com مهدی نوری زاده سیستم حرکتی بدن انسان چیست؟ http://mahdiolom.mihanblog.com/post/191 <table align="left"><tbody><tr><td><img src="http://www.iranorthoped.ir/iranorthoped_content/media/image/2013/12/4502_orig.jpg" alt="2409 2" border="0" height="146" width="146"> </td></tr></tbody></table><p style="text-align: justify;">سیستم حرکتی بدن انسان Musculoskeletal system یا Locomotor system مجموعه ای از بافت ها است که به او توانایی حرکت و جابجایی میدهد. این سیستم از مجموعه استخوان ها (که به آن اسکلت میگویند)، <a class="head5" target="_blank" href="http://www.iranorthoped.ir/fa/news/1978">عضلات</a>، <a class="head5" target="_blank" href="http://www.iranorthoped.ir/fa/news/1974">تاندون</a> ها، <a class="head5" target="_blank" href="http://www.iranorthoped.ir/fa/news/2136">لیگامان</a> ها، <a class="head5" target="_blank" href="http://www.iranorthoped.ir/fa/news/1335">مفاصل</a> و دیگر بافت های همبندی تشکیل میشود.</p><p style="text-align: justify;">سازه اصلی سیستم حرکتی بدن انسان <a class="head5" target="_blank" href="http://www.iranorthoped.ir/fa/news/1332">استخوان</a> های او است. این استخوان ها با نظم مشخصی در کنار یکدیگر قرار میگیرند تا سیستم اسکلتی را بسازند. این سازه یک ساختار محکم و مقاوم را ایجاد میکند تا دیگر ارگان ها و اعضای بدن به آن متصل شوند. یا بر روی آن قرار میگیرند و یا در داخل آن. در بعضی قسمت ها مانند مغز یا قفسه سینه استخوان ها اعضاء حیاتی بدن را محصور کرده و از آن حفاظت میکنند.</p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: justify;"><font color="#990000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">برای مشاهده بقیه مطالب به بخش ادامه مطلب مراجعه فرمایید!</font></b></font><br></p> text/html 2014-04-28T15:18:17+01:00 mahdiolom.mihanblog.com مهدی نوری زاده فایل pdfدوره های فنی حرفه ای 93 http://mahdiolom.mihanblog.com/post/190 <a title="" href="http://www.portaltvto.com/semahe4/ardebil.pdf" target="">برای دانلود فایل</a> pdfکلیک کنید./<br> text/html 2014-03-13T14:39:21+01:00 mahdiolom.mihanblog.com مهدی نوری زاده چهره انسانهای اولیه اروپا مشخص شد http://mahdiolom.mihanblog.com/post/188 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img itemprop="image" src="http://www.kanoon.ir/FileRepository/Article/Images/14/13921107P8g6o51345.jpg" alt="چهره انسانهای اولیه اروپا مشخص شد"> <div class="DetailsText"> <div class="ToolsHolder"><span id="mainPlace_WI_31_newsMap" class="f11 cGry" style="DISPLAY: block">آنها دریافتند این مرد غارنشین با وجود داشتن<a href="http://www.kanoon.ir/main/%DA%86%D8%B4%D9%85.htm" data-tip="برای مشاهده مطالب مرتبط کلیک کنید" class="searchCrossRef scr_69"> چشم </a>های آبی، موهای تیره داشته ؛ این به آن معناست که او شواهدی از تکامل ژنتیکی انسان را در خود داشته است.</span></div></div> <p>بقایای بدن این مرد غارنشین در ارتفاعات پنج هزار پایی کوهستانی در شمال غرب اسپانیا در سال 2006 یافت شد.</p> <p>کارشناسان از یافتن این شکارچی باستان هیجان زده شده و آن را "لابرانا 1 " نامیدند - اسمی که ترکیبی از ژنهای آفریقایی واروپایی است.</p> <p>نتایج به دست آمده از تحلیل &nbsp;DNA یکی از دندانهای این مرد غار نشین، حاکی از آن است که وی دارای موهای تیره (احتمالا مشکی )،<a href="http://www.kanoon.ir/main/%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA.htm" data-tip="برای مشاهده مطالب مرتبط کلیک کنید" class="searchCrossRef scr_46"> پوست </a>تیره و<a href="http://www.kanoon.ir/main/%DA%86%D8%B4%D9%85.htm" data-tip="برای مشاهده مطالب مرتبط کلیک کنید" class="searchCrossRef scr_69"> چشم </a>های آبی&nbsp; پررنگ بوده است.</p><p><br></p><p><font face="arial,helvetica,sans-serif"><b><font color="#FF6600" size="3">بقیه در ادامه مطلب!</font></b></font><br></p> text/html 2014-03-13T14:34:32+01:00 mahdiolom.mihanblog.com مهدی نوری زاده سنگ ها می توانند رشد کنند؟ http://mahdiolom.mihanblog.com/post/187 <p>به نظر شما سنگ ها هم می توانند رشد کنند در حالی که سنگ ها هیچ ماده غذایی و ویتامینی دریافت نمی کنند؟</p> <p><a title="سنگ ها می توانند رشد کنند" href="http://dnoj.ir/?p=1451" target="_blank">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img class="alignnone size-full wp-image-1453" title="iron-manganese crusts" src="http://dnoj.ir/wp-content/uploads/2012/10/iron-manganese-crusts.jpg" alt="تراشه منگنز - آهن" height="160" width="324"></a></p> <p>بله سنگ ها می توانند رشد کنند اما مشاهده این روند به جذابیت تماشای یک نقاشی زیبا نیستد. بله رشد سنگ ها واقعیت دارد سنگی است به نام<strong> </strong>تراشه<strong> </strong>منگنز – آهن که روی کوه های زیر دریا رشد می کند. <font size="1">سرعت رشد این سنگ بسیار کند است</font>. سرعت رشد تراشه منگنز – آهن حدود ۱ میلیمتر در هر میلیون سال می باشد.</p> <p>این را هم خوب است بدانید که ناخن های شما تقریبا هر دو هفته به همان اندازه رشد می کند.</p> text/html 2014-03-13T14:33:51+01:00 mahdiolom.mihanblog.com مهدی نوری زاده عجیب ترین موجود روی زمین كه در خلاء زنده است + تصاویر http://mahdiolom.mihanblog.com/post/186 <br> <div style="float: left;clear:both;margin: 5px;"><br> <br></div> <div class="subtitle" style="margin-right:20;margin-left:20;margin-bottom: 20px;">جانور کندرو یا تنبل که تاردیگرید (Tardigrade) نیز خوانده می‌شود، یکی از عجیب ترین موجودات روی زمین است. این موجود عجیب می تواند در محیط‌های خشن فیزیکی یا شیمیایی – که عموماً حیات در آنها ناممکن است – زندگی کند. <br></div><br><div align="center">.<img src="http://www.kanoon.ir/FileRepository/ImageUpload/45646546/1p0onlmn.jpg" alt="عجیب ترین موجود روی زمین كه در خلاء زنده است + تصاویر" height="426" width="496"><br></div><br>آیا این یک موجود بیگانه است؟ احتمالاً نیست، اما شاید از میان همه حیوانات روی زمین، این موجود تاردیگرید یا جانور کندرو نام دارد. <br><br>به گفته ی محققان طول بزرگترین تاردیگرید از ۱.۵ میلی متر بیشتر نمی‌شود و خیلی از آنها روزهای خود را صرف خوردن جلبک ها و باکتری ها و شنا کردن در قطرات آب، خزه، گلسنگ ها می‌کنند و به همین دلیل بدن بسیاری از آنها شفاف است. آنها در دمای ۲۷۳- و ۱۵۱ سانتیگراد زنده می ماند و می تواند تا سالها بدون غذا و آب به زندگی ادامه دهد. این<a href="http://www.kanoon.ir/main/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86.htm" data-tip="برای مشاهده مطالب مرتبط کلیک کنید" class="searchCrossRef scr_333"> جانوران </a>همچنین می‌توانند در برابر فشاری بیش از فشار عمیق ترین اقیانوس‌ها تاب بیاورند یا در محیط خلا بیرون از جو زمین زنده بمانند. <br><br>تاردیگریدها می‌توانند در برابر پرتو خورشیدی، پرتو گاما یا پرتو یونی – به میزانی چند صد برابر آنچه که برای یک انسان کشنده است – زنده بمانند. جالب ترین چیز در مورد این جانور توانایی انطباق در هر محیطی اعم از خشک ، تر و در مناطقی مانند استوا ، هیمالیا و … هم دیده شده اند. با تمام این اوصاف دو دلیل عمده وجود دارد که این <a href="http://www.kanoon.ir/main/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86.htm" data-tip="برای مشاهده مطالب مرتبط کلیک کنید" class="searchCrossRef scr_333"> جانوران </a>تا به حال، موفق به تسخیر زمین نشده اند اول اندازه بسیار کوچک آنها و دوم حرکت کُند این<a href="http://www.kanoon.ir/main/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86.htm" data-tip="برای مشاهده مطالب مرتبط کلیک کنید" class="searchCrossRef scr_333"> جانوران </a>است، بطوری که اندازه بیشتر آنها از ۰.۳ تا ۰.۵ میلیمتر و بزرگترین آنها به کمتر از ۱.۵ میلیمتر میرسد و سرعت حرکتشان نیز آنقدر کند است که به "جانور کندرو” یا تنبل (Tardigrade) معروف هستند. <br><br><div align="center"><img src="http://www.kanoon.ir/FileRepository/ImageUpload/45646546/rxqxlor2.jpg" alt="عجیب ترین موجود روی زمین كه در خلاء زنده است + تصاویر" height="364" width="581"><br></div><br>در این تصویر یک تاردیگرید میلیمتری را مشاهده می کنید که توسط "میکروسکوپ الکترونیکی" گرفته شده است. <br><br>این <a href="http://www.kanoon.ir/main/%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86.htm" data-tip="برای مشاهده مطالب مرتبط کلیک کنید" class="searchCrossRef scr_333"> جانوران </a>می‌توانند بدون آب و غذا در زمان های طولانی در حدود ده سال زندگی کنند، تاردیگریدها بسیار بادوام و ماندگارند زیرا آن‌ها می‌توانند DNA خود را ترمیم کنند و میزان آب بدنشان را تا کمترین مقدار ممکن، به میزان ۳ درصد کاهش دهند. این موجود در سال ۲۰۰۷، به همراه فضانوردان به فضا برده شد و در ۱۰ روز در خلا مورد آزمایش قرار گرفت و زنده ماند و سپس به زمین بازگردانده شد. text/html 2014-03-13T14:31:15+01:00 mahdiolom.mihanblog.com مهدی نوری زاده نیروی جاذبه یا گرانش چیست؟ http://mahdiolom.mihanblog.com/post/185 <br> <div style="float: left;clear:both;margin: 5px;"><br> <img itemprop="image" src="http://www.kanoon.ir/FileRepository/Article/Images/13920114Pb72gv8684.jpg" alt="نیروی جاذبه یا گرانش چیست؟"></div><span style=" border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; font-family: Tahoma, sans-serif; " lang="FA"><br>گرانش</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style=" font-family: Tahoma, sans-serif; "><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span><span style=" font-family: Tahoma, sans-serif; " lang="FA">یا</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style=" font-family: Tahoma, sans-serif; "><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span><span style=" border: 1pt none windowtext; padding: 0cm; font-family: Tahoma, sans-serif; " lang="FA">جاذبه</span><span style=" font-family: Tahoma, sans-serif; " lang="FA">، پدیده‌ای است که در آن همهٔ اجسام</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style=" font-family: Tahoma, sans-serif; "><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span><span style=" " lang="FA">جرم‌مند</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style=" font-family: Tahoma, sans-serif; "><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span><span style=" font-family: Tahoma, sans-serif; " lang="FA">یکدیگر را جذب می‌کنند. تأثیر گرانش بر این اجسام، یعنی تأثیر جذب یک جسم جرم‌مند، جسم جرم‌مند دیگر را، به صورت</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style=" font-family: Tahoma, sans-serif; "><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span><span style=" " lang="FA">وزن</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style=" font-family: Tahoma, sans-serif; "><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span><span style=" font-family: Tahoma, sans-serif; " lang="FA">رخ می‌نماید. از آشناترین نمودهای گرانش فرو افتادن<a href="http://www.kanoon.ir/main/%D8%B3%D9%8A%D8%A8.htm" data-tip="برای مشاهده مطالب مرتبط کلیک کنید" class="searchCrossRef scr_113"> سیب </a>از درخت است. پدیدهٔ گرانش معمولاً در مقیاس‌های بزرگ یا خیلی بزرگ هنگامی که جرمِ دست‌کم یکی از اجسام درگیر خیلی زیاد است رخ می‌نماید. بنابراین نمودهای گرانش در حرکت اجسام آسمانی و مسیر</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style=" font-family: Tahoma, sans-serif; "><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span><span style=" " lang="FA">سیاره‌ها</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style=" font-family: Tahoma, sans-serif; "><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span><span style=" font-family: Tahoma, sans-serif; " lang="FA">به گرد</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style=" font-family: Tahoma, sans-serif; "><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span><span style=" " lang="FA">خورشید</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style=" font-family: Tahoma, sans-serif; "><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span><span style=" font-family: Tahoma, sans-serif; " lang="FA">دیده می‌شود</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style=" font-family: Tahoma, sans-serif; "><span dir="ltr"></span>.</span><span dir="ltr" style=" font-family: Arial, sans-serif; "></span> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom:0cm; margin-bottom:.0001pt;line-height:21.6pt;background:white"><span style=" font-family: Tahoma, sans-serif; " lang="FA">به‌طور کلاسیک، گرانش یکی از چهارنیروی اصلی<a href="http://www.kanoon.ir/main/%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D8%AA.htm" data-tip="برای مشاهده مطالب مرتبط کلیک کنید" class="searchCrossRef scr_120"> طبیعت </a>(سه نیروی دیگر</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style=" font-family: Tahoma, sans-serif; "><span dir="ltr"></span>:&nbsp;</span><span style=" " lang="FA">الکترومغناطیس</span><span style=" font-family: Tahoma, sans-serif; " lang="FA">،</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style=" font-family: Tahoma, sans-serif; "><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span><span style=" " lang="FA">نیروی هسته‌ای ضعیف</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style=" font-family: Tahoma, sans-serif; "><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span><span style=" font-family: Tahoma, sans-serif; " lang="FA">و</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style=" font-family: Tahoma, sans-serif; "><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span><span style=" " lang="FA">نیروی هسته‌ای قوی</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style=" font-family: Tahoma, sans-serif; "><span dir="ltr"></span>)</span><span dir="ltr" style=" font-family: Tahoma, sans-serif; ">&nbsp;</span><span style=" font-family: Tahoma, sans-serif; " lang="FA">شمرده می‌شود. از میان این نیروها، گرانش از همه ضعیف‌تر است از این رو در فرایندهای ریز-مقیاس که نیروهای دیگر حضور فعال دارند، اثر گرانش کاملاً قابل چشم‌پوشی‌است. در&nbsp;فیزیک معاصر</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style=" font-family: Tahoma, sans-serif; "><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span><span style=" " lang="FA">نظریه نسبیت عام</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style=" font-family: Tahoma, sans-serif; "><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span><span style=" font-family: Tahoma, sans-serif; " lang="FA">برای توضیح این پدیده بکار می‌رود، اما توضیح کمتر دقیق ولی ساده‌تر آن در</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style=" font-family: Tahoma, sans-serif; "><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span><span style=" " lang="FA">قانون جهانی گرانش نیوتون</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style=" font-family: Tahoma, sans-serif; "><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span><span style=" font-family: Tahoma, sans-serif; " lang="FA">یافت می‌شود. در اکثر فعالیت‌های روزمره، از جمله فرستادن موشک به فضا قانون جاذبه عمومی نیوتن کاملاً کارآمد است. هرجرم ذره‌ای جرم ذره‌ای دیگر را درراستای تقاطع آن‌ها با نیرویی جذب می‌کنداین نیرو با حاصلضرب جرم‌ها متناسب است وبامربع فاصله آن‌ها رابطه<a href="http://www.kanoon.ir/main/%D8%B9%DA%A9%D8%B3.htm" data-tip="برای مشاهده مطالب مرتبط کلیک کنید" class="searchCrossRef scr_129"> عکس </a>دارد. این قانون از قوانین بنیادی فیزیک است</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style=" font-family: Tahoma, sans-serif; "><span dir="ltr"></span>.</span><span style=" font-family: Arial, sans-serif; " lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom:22.5pt; line-height:21.6pt;background:white"><span style=" font-family: Tahoma, sans-serif; " lang="FA">برای اندازه‌گیری شتاب&nbsp;ثقل&nbsp;از ابزاری به نام&nbsp;گرانش‌سنج&nbsp;استفاده می‌شود</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style=" font-family: Tahoma, sans-serif; "><span dir="ltr"></span>.</span><span style=" font-family: Arial, sans-serif; " lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom:0cm; margin-bottom:.0001pt;line-height:normal;background:white"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style=" " lang="FA"><strong>نگاهی جدید به منشأ گرانش</strong></span></font><span style=" font-family: Arial, sans-serif; " lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom:0cm; margin-bottom:.0001pt;line-height:21.6pt;background:white"><span style=" font-family: Tahoma, sans-serif; " lang="FA">گرانش، نیروی مرموزی است که هرچند نظریه</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style=" font-family: Tahoma, sans-serif; "><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span><span style=" " lang="FA">نسبیت عام انیشتین</span><span style=" font-family: Tahoma, sans-serif; " lang="FA">، آن‌را به خوبی توصیف می‌کند؛ اما منشا آن کماکان ناشناخته است. آیا می‌توان جهت‌گیری آرایش اطلاعات اجسام مادی را در</span><span style=" " lang="FA">فضا</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style=" font-family: Tahoma, sans-serif; "><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span><span style=" font-family: Tahoma, sans-serif; " lang="FA">عامل گرانش دانست؟</span><span style=" font-family: Arial, sans-serif; " lang="FA"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="mso-margin-top-alt:auto;margin-bottom:0cm; margin-bottom:.0001pt;line-height:21.6pt;background:white"><span style=" font-family: Tahoma, sans-serif; " lang="FA">اگرچه نیروی جاذبه ابتدا توسط</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style=" font-family: Tahoma, sans-serif; "><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span><span style=" " lang="FA">قوانین نیوتن</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style=" font-family: Tahoma, sans-serif; "><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span><span style=" font-family: Tahoma, sans-serif; " lang="FA">و سپس</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style=" font-family: Tahoma, sans-serif; "><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span><span style=" " lang="FA">نسبیت عام انیشتین</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style=" font-family: Tahoma, sans-serif; "><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span><span style=" font-family: Tahoma, sans-serif; " lang="FA">به خوبی توصیف شد، با این وجود ما هنوز نمی‌دانیم چگونه خواص بنیادین جهان با هم ترکیب می‌شوند و این پدیده را ایجاد می‌کنند. قوانین نیوتن و انیشتن به ما می‌گویند که گرانش چگونه عمل می‌کند اما از منشأ پیدایش آن چیزی بیان نمی‌کنند</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style=" font-family: Tahoma, sans-serif; "><span dir="ltr"></span>.</span><span style=" font-family: Arial, sans-serif; " lang="FA"></span></p> <span style=" font-family: Tahoma, sans-serif; " lang="FA">اریک ورلیند&nbsp;از&nbsp;دانشگاه آمستردام&nbsp;هلند، رویکرد جدیدی را برای توصیف</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style=" font-family: Tahoma, sans-serif; "><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span><span style=" " lang="FA">نیروی جاذبه</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style=" font-family: Tahoma, sans-serif; "><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span><span style=" font-family: Tahoma, sans-serif; " lang="FA">پیشنهاد کرده است. این</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style=" font-family: Tahoma, sans-serif; "><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span><span style=" " lang="FA">فیزیکدان نظری</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style=" font-family: Tahoma, sans-serif; "><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span><span style=" font-family: Tahoma, sans-serif; " lang="FA">و از تئوریسین‌های برجسته</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style=" font-family: Tahoma, sans-serif; "><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span><span style=" " lang="FA">نظریه ریسمان</span><span style=" font-family: Tahoma, sans-serif; " lang="FA">، استدلال می‌کند که جاذبه گرانشی ممکن است ناشی از جهت آرایش اطّلاعات اجسام مادی در فضا باشد</span><span dir="ltr"></span><span dir="ltr" style=" font-family: Tahoma, sans-serif; "><span dir="ltr"></span></span> text/html 2014-03-11T17:19:53+01:00 mahdiolom.mihanblog.com مهدی نوری زاده ذات الریه http://mahdiolom.mihanblog.com/post/184 <span style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: right;">ذات الریه عفونتی است كه منجر به التهاب و پرشدن فضاهای داخل ریه (آلوئول ها) و مجاری هوایی كوچك از مایع می گردد. به دنبال ایجاد عفونت گلبول های سفید به طرف ریه ها حركت می كنند تا با عفونت مبارزه نمایند.اما این جریان منجر به اختلال عملكرد اصلی ریه كه همان دریافت اكسیژن از هوا و انتقال آن به سیستم گردش خون ( و در نتیجه در تمام بدن ) است می گردد.</span> <div><p align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20px;"><b><font color="#990000">&nbsp;این نشانگر چگونگی تاثیر عفونت ریوی بر ریه هاست</font></b></p><p align="center" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20px;"><img height="305" hspace="0" src="http://www.tebyan-babol.ir/userdata/picture/zat4.jpg" width="300" vspace="3" border="0" style="width: 242px; height: 286px;"></p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: right;"><font color="#6633ff"><b>&nbsp;علت بیماری</b></font>&nbsp;</p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: right;">كروب های متفاوتی عامل ذات الریه هستند . اگر چه بعضی از این میكروبها شایع و تشخیص آن آسان است اما در مواردی تشخیص عامل بیماری بسیار مشكل می باشد.</p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: right;"><b>&nbsp;<font color="#6633ff">منشا عفونت</font></b>&nbsp;</p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: right;">برخی از میكروارگانیسم ها خصوصا ویروسها همراه تنفس وارد ریه می شوند، قرد دچار عفونت ، با عطسه و سرفه میكروارگانیسم ها را وارد هوا می كند . بعضی از میكروبهایی كه به طور معمول در حلق افراد زندگی می كنند بی ضرر هستند. در صورتی كه شخص به هر علت از جمله به علت ابتلا به ویروس ، ضعیف شده باشد این میكروبها به درون ریه ها راه می یابند.برخی از انواع این بیماری كه نایاب تر هستند ممكن است از منشا غیر عادی ایجاد گردند.میكروبهایی كه سبب بیماری لژیونر می گردند گاهی اوقات به علت اشكال در سیستم های تهویه از طربق این سیستها و همچنین توسط دوش های آب انتقال می یابند. همچنین عامل بیماری سیتاكوزیس معمولا توسط طوطی به انسان منتقل می شود.<br clear="left">&nbsp; چه كسانی در معرض ابتلا به این بیماری هستند و میزان شیوع آن چقدر&nbsp; است ؟</p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: right;">هر فردی ممكن است به ذات الریه مبتلا شود حتی اگر جوان و سرحال باشد. با این وجود در كودكان ، سالخوردگان ، افراد سیگاری و اشخاصی كه در اثر یك بیماری طولانی مدت ( مخصوصا همراه&nbsp; اختلال ایمنی )ضعیف شده&nbsp; باشند شیوع&nbsp; ذات الریه بیشتر است. از علائم این بیماری معمولا تب ، احساس كسالت و بی اشتهایی می باشد. این بیماری تقریبا دربیشتر مواقع با سرفه ( اغلب به همراه خلط كثیف ) و تنگی نفس‌( با احساس سنگینی در عضلات ققسه سینه ) همراه است. در صورتی كه عفونت ،‌پرده پوششی ریه (جنب )‌را درگیر سازد سبب درد در ناحیه قفسه سینه می شود كه با تنفس ،‌ این درد افزایش می یابد . این وضیعت را پلورزی یا ذات الجنب می نامند.</p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: right;"><font color="#6633ff"><b>&nbsp;درمان</b></font>&nbsp;</p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: right;">بیشترین اثر درمانی را آنتی بیوتیك ها دارند. مصرف زیاد مایعات حائز اهمیت است و گاهی اوقات ممكن است داروهای مسكن مورد نیاز باشد. اكثر بیماران مبتلا به ذات الریه در منزل و به كمك دستورات پزشك معالج، بهبود می یابند. اما در حدود یك ششم از بیماران به قدری بد حال هستند كه باید آنها را جهت مراقبت های ویژه به بیمارستان انتقال داد. اگر چه بیشتر بیماران بهبودی كامل می یابند و تبشان نیز به سرعت از بین می رود اما هنوز احساس خستگی و بیحالی در آنها ادامه می یابد . متاسفانه عده&nbsp; كمی نیز در اثر این بیماری جان خود را از دست می دهند . در حال حاضر تحقیقاتی در جریان است تا روشهای بهتری برای جلوگیری از مرگ و میر ناشی از این بیماری ابداع گردد.</p><p style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 20px; text-align: right;">&nbsp;پیشگیری&nbsp; از آنجائی كه افراد سیگاری بیش از همه در معرض خطر ابتلا به این بیماری هستند ،‌ترك سیگار مهمترین عامل پیشگیری از این بیماری می باشد. تزریق واكسن انفلونزا با شروع فصل بیماری (‌ پاییز و زمستان )‌ برای اشخاصی كه سابقه طولانی بیماری&nbsp; ریوی دارند توصیه می شود. در حال حاضر واكسنی برای مقابله با شایع ترین عامل ذات الریه یعنی پنوموكوك موجود می باشد. این واكسن برای بیمارانی كه مشكلات قلبی و ریوی دارند نیز توصیه می گردد.</p></div> text/html 2014-02-24T17:32:36+01:00 mahdiolom.mihanblog.com مهدی نوری زاده جزوه آموزشی ساختار لوویس وپیوند داتیو http://mahdiolom.mihanblog.com/post/183 <p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-2536" href="http://blog.chemyazd.com/?attachment_id=2536"><img src="http://blog.chemyazd.com/uploads/2013/11/Microsoft-Word-_-Doc1111_Page_1-211x300.jpg" alt="Microsoft Word _ Doc1111_Page_1" class="size-medium wp-image-2536 aligncenter" height="300" width="211"></a></p><p style="text-align: center;"><br></p> <p style="text-align: right;">جزوه آموزشی ساختار لوویس و پیوند داتیو شامل مبحث مهمی از کنکور سراسری و&nbsp; دبیرستان می باشد.که حداقل دو تا سه سوال کنکور را دربرمی گیرد. این جزوه شامل تست های تالیفی با پاسخ تشریحی و درس نامه کامل می باشد.</p><p style="text-align: right;"><br></p><p style="text-align: right;"><a href="http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=4b7f718dad6868dd6b58a5e556bdc736" target="_blank" title=""><font color="#6600CC"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="3">دانلود<font size="3"> جزوه!</font></font></font></b></font></a></p> <p><br></p> text/html 2014-02-17T17:43:46+01:00 mahdiolom.mihanblog.com مهدی نوری زاده دانلود جزوه تابع نمایی و لگاریتم آقای رحیمی http://mahdiolom.mihanblog.com/post/182 <a href="http://s5.picofile.com/file/8111721418/%D8%B1%D8%AD%DB%8C%D9%85%DB%8C_%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C_%D9%88_%D9%84%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%85%DB%8C.pdf.html" target="_blank" title="">دانلودجزوه! </a> text/html 2014-02-17T17:32:55+01:00 mahdiolom.mihanblog.com مهدی نوری زاده تار عنکبوت و کاربرد های آن http://mahdiolom.mihanblog.com/post/180 <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/79/Spider_web_with_dew_drops03.jpg/300px-Spider_web_with_dew_drops03.jpg" alt="" border="0" align="bottom" hspace="0" vspace="0"><b><br><br>تار عنکبوت</b> شبکه‌ای از رشته‌های <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%A6%DB%8C%D9%86" title="پروتئین">پروتئینی</a> است که توسط <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%DA%A9%D8%A8%D9%88%D8%AA" title="عنکبوت">عنکبوتها</a> تنیده می‌شود. این پروتئین سرشار از <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%88_%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF" title="آمینو اسید" class="mw-redirect">آمینو اسیدهای</a> <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86" title="آلانین">آلانین</a> و <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%86" title="گلیسین">گلیسین</a> است. بیشتر رشته‌های پلی پپتیدی سازندهٔ این پروتئین، به صورت صفحات بتا آرایش یافته‌اند. این صفحات در زمینه‌ای از رشته‌های <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%88_%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF" title="آمینو اسید" class="mw-redirect">آمینو اسید</a> به صورت صفحات آلفا جای گرفته‌اند. مارپیچ‌های آلفا با بی نظمی زیادی به هم پیچیده‌اند و همین بی نظمی باعث خاصیت <a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4_%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C" title="کش سانی" class="mw-redirect">کش سانی</a> تار می‌شود. یکی از ویژگی‌های جالب تار عنکبوت این است که مقدار زیادی نمک و مواد ضد باکتری و ضد قارچ دارد که در برابر حملهٔ باکتری‌ها و قارچ‌ها از آن محافظت می‌کند.<br><br><font color="#FF0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br>بقیه در ادامه مطلب!</font></b></font><br> text/html 2014-02-17T17:22:11+01:00 mahdiolom.mihanblog.com مهدی نوری زاده رسم ساختار لوویس http://mahdiolom.mihanblog.com/post/179 <span class="blogdesc" dir="rtl"> </span> <div id="content_wrapper"> <div id="content"> <h2 dir="rtl" class="posttitle" align="right"> <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4"><a href="http://shimi-jars.persianblog.ir/post/6/" title="Link" class="posttitle">قابل توجه دومی ها و کنکوری ها: آموزش جامع رسم ساختار لوویس!</a></font> </h2> <div id="post"> <p><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; از آن جایی که یکی از مهمترین مباحث شیمی دبیرستان در آزمون سراسری ون یز امتحانات داخلی شناخت و توانایی رسم ساختار لوویس مولکول هااست و در کتاب درسی نیز به صورت کامل آموزش داده نشده&nbsp; بر آن شدیم تا مقاله ای جامع در این رابطه تدوین کنیم... <br></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: left;" dir="rtl"><strong><font color="#FF0000">جهت دریافت کامل مقاله به ادامه مطلب بروید</font><img title="لبخند" src="http://www.persianblog.ir/editor/images/smilies/1.gif" alt="لبخند" border="0"> <br></strong></p> <p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;" dir="rtl"><span style="line-height: 115%; font-size: 14pt; mso-bidi-font-family: 'B Mitra';" dir="ltr"><span style="font-family: Calibri;"><br></span></span></p></div></div></div> text/html 2014-01-28T10:30:39+01:00 mahdiolom.mihanblog.com مهدی نوری زاده آناتومی سه بعدی و گرافیگی برای اندروید http://mahdiolom.mihanblog.com/post/178 <p><br><img src="http://dl.androidkade.com/img/wp-content/uploads/2011/12/3530419-1318598952458.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></p><p><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/99.gif"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="5"><a href="http://dl.androidkade.com/2012/June/software/tools/Anatomy-3D-v1.42_www.androidkade.com_.apk" target="_blank" title="">دانلود</a></font></font></b></p> text/html 2014-01-28T10:19:18+01:00 mahdiolom.mihanblog.com مهدی نوری زاده آموزش اوربیتال در سه دقیقه!!! http://mahdiolom.mihanblog.com/post/177 <a href="http://amoozesh.kanoon.ir/Files/UploadMovies/101/hight.flv" target="" title="">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; برای دانلود فیلم آموزش اوربیتال از شیمی دوم دبیرستان کلیک کنید</a>.<br><br><div class="rightContentDiv" style="width: 67%; padding: 0"> </div> <table style="margin-top: 20px;" width="100%"><tbody><tr><td style="width: 210px"><br></td> <td style="width: 190px"><div class="rightContentDiv" style="width: 67%; padding: 0"> <a class="FlashPlayer" href="http://amoozesh.kanoon.ir/Files/UploadMovies/101/hight.flv" style="background-repeat: no-repeat; background-position: center center; background-image: url(/Files/UploadMovies/101/thumb.jpg); background-size: 100% 100%"><img src="http://amoozesh.kanoon.ir/Files/Images/play_large.png" alt=""></a> </div></td> <td class="likestatus"><br></td></tr></tbody></table><br> text/html 2014-01-28T10:16:09+01:00 mahdiolom.mihanblog.com مهدی نوری زاده بیماری آسم چیست؟ http://mahdiolom.mihanblog.com/post/176 کلمه آسم asthma از زبان یونانی گرفته شده که معنی آن تنگی نفس است. آسم یک بیماری مزمن است که در آن تنگی نفس به علت ورم لوله های تنفسی به وجود می آید و اگر این ورم درمان شود تنگی نفس هم از بین می رود. یکی از دلایل ورم، در افراد مبتلا به آسم، آلرژی است.اثر داروهای ضد آسمی موقعی مؤثر است كه دارو به طریق كامل وارد ریه شود. برای انجام این كار و جلوگیری از هدر رفتن دارو در هوا از اتاقكی استفاده می‏ شود كه اول دارو را در خود ذخیره می‏ كند و مریض با استفاده از آن می‏ تواند از هدر رفتن دارو جلوگیری كند.<br> درمان ( کنترل ) آسم به وسیله دو گروه دارو انجام می شود:<br><br><font color="#993300"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="3"><font size="3"><b><font size="3"><font size="3">بقیه مطالب در ادامه مطلب!!</font></font></b></font></font></font></font><br> text/html 2014-01-26T20:37:07+01:00 mahdiolom.mihanblog.com مهدی نوری زاده سلول سرطانی http://mahdiolom.mihanblog.com/post/172 [http://www.aparat.com/v/Gz6j7] text/html 2014-01-26T20:32:37+01:00 mahdiolom.mihanblog.com مهدی نوری زاده شرح دستگاه گردش خون http://mahdiolom.mihanblog.com/post/171 [http://www.aparat.com/v/PLEVl] text/html 2014-01-26T20:22:22+01:00 mahdiolom.mihanblog.com مهدی نوری زاده دستگاه تنفسی انسان http://mahdiolom.mihanblog.com/post/170 <h1><font color="#FF6600" face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مقدمه <br></font></h1><h1><font color="#FF6600" face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"></font><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">بدن موجودات زنده جهت تهیه اکسیژن برای <font color="#000000"><a title="متابولیسم" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85" class="daneshnameh">متابولیسم سلولی</a></font> و دفع <a title="دی‌اکسید کربن" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF+%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86" class="daneshnameh">دی‌اکسید کربن</a> به دستگاه تنفس وابسته است. <a title="صفحه درخواستی هنوز تهیه نشده است. برای ویرایش آن باید قبلا وارد شده باشید" class="notexistdaneshnamehlink"><u>دستگاه گردش خون</u></a> ابزار انتقال گاز بین <a title="بافت بدن" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA+%D8%A8%D8%AF%D9%86" class="daneshnameh">بافتهای بدن</a> و <a title="ریه" href="http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%B1%DB%8C%D9%87" class="daneshnameh">ششها</a> است. به این ترتیب گردش خون و دستگاه تنفس به یکدیگر وابسته است.دستگاه تنفس با داشتن مجاری تنفسی و هوایی وظایف خود را با پالایش هوا انجام می‌دهد. دستگاه تنفس به دو ناحیه هوایی و تنفسی تقسیم شده است. ناحیه هوایی شامل حفره بینی ، حلق ، حنجره ، نای و سیستم نایژه‌هاست که هوا را از محیط پیرامون به قسمت تنفسی ششها می‌رساند. </font><br></h1><br><font color="#CC0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif"><font size="3">بقیه مطال<font size="3">ب در ادامه مطلب!!</font></font></font></b></font><br> text/html 2014-01-05T20:21:47+01:00 mahdiolom.mihanblog.com مهدی نوری زاده پیوند یونی http://mahdiolom.mihanblog.com/post/169 [http://www.aparat.com/v/ZiEHh] text/html 2014-01-05T20:17:18+01:00 mahdiolom.mihanblog.com مهدی نوری زاده طرز ساخت پمپ مکش(خلاء) http://mahdiolom.mihanblog.com/post/168 [http://www.aparat.com/v/KuGXP] text/html 2013-12-28T15:27:24+01:00 mahdiolom.mihanblog.com مهدی نوری زاده لیست کاتیون ها و آنیون ها http://mahdiolom.mihanblog.com/post/167 <font color="#CC66CC"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">بدلیل حجم زیاد به ادامه مطلب رجوع کنید!</font></b></font> text/html 2013-12-22T13:33:24+01:00 mahdiolom.mihanblog.com مهدی نوری زاده مقاله کامل در مورد نانو تکنولوژی http://mahdiolom.mihanblog.com/post/166 <h2><p style="text-align: center;" align="baseline"><img src="http://up.ariamtwo.ir/up/ariamone/new_nano.gif" height="255" width="381"></p><p style="text-align: center;"><br></p><p><span style="font-size: small;" class="Apple-style-span"><strong><font class="Apple-style-span" color="#0000FF">فناوری نانو</font></strong></span></p><p><span style="font-size: small;" class="Apple-style-span"><br></span></p><p><span style="font-size: small;" class="Apple-style-span">تعاریف مختلفی برای فناوری نانو ارائه می شود که مهمترین آن ها به شرح زیر است :&nbsp;</span></p><p><span style="font-size: small;" class="Apple-style-span">- فناوری نانو عبارت است از هنر دستکاری مواد در مقیاس اتمی یا ملکولی و به خصوص ساخت قطعات و لوازم میکروسکوپی (مانند روباتهای میکروسکوپی)</span></p><p><span style="font-size: small;" class="Apple-style-span">- فناوری نانو ، توانمندی تولید مواد ، ابزار و سیستم های جدید با درست گرفتن کنترل در سطوح ملکولی و اتمی و استفاده از خواص آنهاست که در آن سطوح ظاهر می شود . فناوری نانو یک رشته جدید نیست ، بلکه رویکردی جدید در تمام رشته هاست .&nbsp;</span></p><p><span style="font-size: small;" class="Apple-style-span">&nbsp;</span></p><p><span style="font-size: small;" class="Apple-style-span"><br></span></p><p><span style="font-size: small;" class="Apple-style-span">- فناوری نانو فناوری است که بر پایه دستکاری تک تک اتم ها و مولکول ها استوار است بدین منظور که بتوان ساختاری پیچیده را با خصوصیات اتمی تولید کرد .&nbsp;</span></p><p><span style="font-size: small;" class="Apple-style-span">- فناوری نانو ، توانمندی بهره برداری از خصوصیات و پدیده های جدید حاصله در مقیاس نانو می باشد . به طوری که خصوصیات مواد پس از تبدیل به مقیاس نانو کاملا تغییر می کند .&nbsp;</span></p><p><span style="font-size: small;" class="Apple-style-span">- اهدافی که دانشمندان در حوزه نانو دنبال می کنند عبارتند از :&nbsp;</span></p><p><span style="font-size: small;" class="Apple-style-span">1- توسعه فناوری و تحقیقات در سطوح اتمی ، مولکولی و یا ماکرو مولکولی در مقیاس اندازه های 1 تا 100نانومتر.</span></p><p><span style="font-size: small;" class="Apple-style-span">2- خلق و استفاده از ساختارها ، ابزار و سیستم هایی که به خاطر اندازه کوچکشان ، خواص و عملکرد جدیدی دارند .&nbsp;</span></p><p><span style="font-size: small;" class="Apple-style-span">3- توانایی کنترل یا دستکاری در سطوح اتمی .&nbsp;</span></p><p><span style="font-size: small;" class="Apple-style-span">آنچه که فناوری نانو رابا فناوری های دیگر متمایز می کند این است که ، در فناوری نانو تنها کوچک بودن اندازه مد نظر نیست بلکه زمانی که اندازه مواد در این مقیاس قرار می گیرد ، خصوصیات ذاتی آنها از جمله رنگ ، استحکام ، مقاومت در برابر خوردگی و... تغییر می یابد .&nbsp;</span></p><p><span style="font-size: small;" class="Apple-style-span">در واقع می توان تفاوت این فناوری را با فناوری های دیگر اینگونه بیان کرد که در فناوری های دیگر سعی در کوچک ساختن ساختارهای بزرگ می کنند ، به طور مثال با جایگزین شدن ترانزیستورها به جای مدارات لامپی اندازه وسایل الکترونیکی کوچک تر شد و نهایتا کیت ها ساخته شد که شامل میلیون ها ترانزیستور می باشند . صنایع میکروالکترونیک از بزرگ به کوچک رسیده اند اما در نانوتکنولوژی از جزء به کل می رسند و بدین ترتیب می توان ساختارهای جدیدی به نام «عناصر پایه» ساخت . عناصر پایه در حقیقت همان عناصر نانو مقیاسی هستند که خواص آنها در حالت نانو مقیاس با خواص شان در مقیاس بزرگتر فرق می کند . این عناصر پایه دارای گوناگونی فراوانی هستند مانند : نانو ذرات ، نانولوله های کربنی ، نانو کپسول ، نانو درخت ، فولرین و... ، که شرح تعدادی از آن ها به اختصار بیان می کنیم .&nbsp;</span></p><p><span style="font-size: small;" class="Apple-style-span">&nbsp;</span></p><p><span style="font-size: small;" class="Apple-style-span"><font class="Apple-style-span" color="#FF0000">1- نانو ذرات</font></span></p><p><span style="font-size: small;" class="Apple-style-span">اولین و مهمترین عناصر پایه ، نانو ذره است . منظور از نانو ذره ، ذراتی با ابعادی در حدود 1 تا 100 نانومتر و در هر سه بعد می باشد . نانو ذرات می توانند از مواد مختلفی تشکیل شوند ، مانند نانو ذرات فلزی ، سرامیکی و....</span></p></h2><h2><p style="text-align: center;"><img src="http://image.ariam1.ir/admeh.gif"></p></h2><h2><p><br><span style="font-size: small;" class="Apple-style-span"></span></p><p><br><span style="font-size: small;" class="Apple-style-span"></span></p><p><span style="font-size: small;" class="Apple-style-span"><br></span></p></h2> text/html 2013-12-22T13:17:44+01:00 mahdiolom.mihanblog.com مهدی نوری زاده مقاله در مورد انواع شعاع اتمی http://mahdiolom.mihanblog.com/post/165 <b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">برای مشاهده این صفحه<font color="#FF0000"> </font></font></b><a href="http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C" target="_blank" title=""><font color="#FF0000">اینجا</font> </a><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">راکلیک کنید.</font></b> text/html 2013-12-01T11:15:38+01:00 mahdiolom.mihanblog.com مهدی نوری زاده مقاله ای کامل در مورد انرژی هسته ای http://mahdiolom.mihanblog.com/post/164 <br><div class="strong"><img class="image" alt="در باره انرژی هسته ای بیشتر بدانیم" src="http://www.rasekhoon.net/userfiles/Article/1390/11/0018254.JPG"> </div> <p>&nbsp;انرژی هسته ای<br></p><p class="r">&nbsp;استفاده اصلی از انرژی هسته‌ای، تولید انرژی الكتریسته است. این راهی ساده و كارآمد برای جوشاندن آب و ایجاد بخار برای راه‌اندازی توربین‌های مولد است. بدون راكتورهای موجود در نیروگاه‌های هسته‌ای، این نیروگاه‌ها شبیه دیگر نیروگاه‌ها زغال‌سنگی و سوختی می‌شود. انرژی هسته‌ای بهترین كاربرد برای تولید مقیاس متوسط یا بزرگی از انرژی الكتریكی به‌طور مداوم است. سوخت اینگونه ایستگاه‌ها را اوانیوم تشكیل می‌دهد.<br></p> چرخه سوخت هسته‌ای تعدادی عملیات صنعتی است كه تولید الكتریسته را با اورانیوم در راكتورهای هسته‌ای ممكن می‌كند.<br> اورانیوم عنصری نسبتاً معمولی و عادی است كه در تمام دنیا یافت می‌شود. این عنصر به‌صورت معدنی در بعضی از كشورها وجود دارد كه حتماً باید قبل از مصرف به صورت سوخت در راكتورهای هسته‌ای، فرآوری شود.<br> الكتریسته با استفاده از گرمای تولید شده در راكتورهای هسته‌ای و با ایجاد بخار برای به‌كار انداختن توربین‌هایی كه به مولد متصل‌اند تولید می‌شود.<br> سوختی كه از راكتور خارج شده، بعداز این كه به پایان عمر مفید خود رسید می‌تواند به عنوان سوختی جدید استفاده شود.<br> فعالیت‌های مختلفی كه با تولید الكتریسیته از واكنش‌های هسته‌ای همراهند مرتبط به چرخه‌ سوخت هسته‌ای هستند. چرخه سوختی انرژی هسته‌ای با اورانیوم آغاز می‌شود و با انهدام پسمانده‌های هسته‌ای پایان می‌یابد. دوبار عمل‌آوری سوخت‌های خرج شده به مرحله‌های چرخه سوخت هسته‌ای شكلی صحیح می‌دهد.<br> <p class="r">اورانیوم<br> &nbsp;</p> اورانیوم فلزی رادیواكتیو و پرتوزاست كه در سراسر پوسته سخت زمین موجود است. این فلز حدوداً 500 بار از طلا فراوان‌تر و به اندازه قوطی حلبی معمولی و عادی است. اورانیوم اكنون به اندازه‌ای در صخره‌ها و خاك و زمین وجود دارد كه در آب رودخانه‌ها، دریاها و اقیانوس‌ها موجود است. برای مثال این فلز با غلظتی در حدود 4 قسمت در هر میلیون (ppm4) در گرانیت وجود دارد كه 60 درصد از كره زمین را شامل می‌شود، در كودها با غلظتی بالغ بر ppm400 و در ته‌مانده زغال‌سنگ با غلظتی بیش از ppm100 موجود است. اكثر رادیو اكتیویته مربوط به اورانیوم در طبیعت در حقیقت ناشی از معدن‌های دیگری است كه با عملیات رادیواكتیو به وجود آمده‌اند و در هنگام استخراج از معدن و آسیاب كردن به جا مانده‌اند.<br> چند منطقه در سراسر دنیا وجود دارد كه غلظت اورانیوم موجود در آنها به قدر كافی است كه استخراج آن برای استفاده از نظر اقتصادی به صرفه و امكان‌پذیر است. این نوع مواد غلیظ، سنگ معدن یا كانه نامیده می‌شوند.<br> - چرخه سوخت هسته‌ای (شكل هندسی) (عكس)<br> <p class="r">استخراج اورانیوم<br> &nbsp;</p> هر دو نوع حفاری و تكنیك‌های موقعیتی برای كشف كردن اورانیوم به كار می‌روند، حفاری ممكن است به صورت زیرزمینی یا چال‌های باز و روی زمین انجام شود.<br> در كل، حفاری‌های روزمینی در جاهایی استفاده می‌شود كه ذخیره معدنی نزدیك به سطح زمین و حفاری‌های زیرزمینی برای ذخیره‌های معدنی عمیق‌تر به كار می‌رود. به‌طور نمونه برای حفاری روزمینی بیشتر از 120 متر عمق، نیاز به گودال‌های بزرگی بر سطح زمین است؛ اندازه گودال‌ها باید بزرگتر از اندازه ذخیره معدنی باشد تا زمانی كه دیواره‌های گودال محكم شوند تا مانع ریزش آنها شود. در نتیجه، تعداد موادی كه باید به بیرون از معدن انتقال داده شود تا به كانه دسترسی پیدا كند زیاد است.<br> حفاری‌های زیرزمینی دارای خرابی و اخلال‌های كمتری در سطح زمین هستند و تعداد موادی كه باید برای دسترسی به سنگ معدن یا كانه به بیرون از معدن انتقال داده شوند به‌طور قابل ملاحظه‌ای كمتر از حفاری نوع روزمینی است.<br> مقدار زیادی از اورانیوم جهانی از (ISL) (In Sitaleding) می‌آید. جایی كه آب‌های اكسیژنه زیرزمینی در معدن‌های كانه‌ای پرمنفذ به گردش می‌افتند تا اورانیوم موجود در معدن را در خود حل كنند و آن را به سطح زمین آورند. (ISL) شاید با اسید رقیق یا با محلول‌های قلیایی همراه باشد تا اورانیوم را محلول نگهدارد، سپس اورانیوم در كارخانه‌های آسیاب‌سازی اورانیوم، از محلول خود جدا می‌شود.<br> در نتیجه انتخاب روش حفاری برای ته‌نشین كردن اورانیوم بستگی به جنس دیواره معدن كانه سنگ، امنیت و ملاحظات اقتصادی دارد.<br> در غالب معدن‌های زیرزمینی اورانیوم، پیشگیری‌های مخصوصی كه شامل افزایش تهویه هوا می‌شود، لازم است تا از پرتوافشانی جلوگیری شود.<br> <p class="r">آسیاب كردن اورانیوم<br> &nbsp;</p> محل آسیاب كردن معمولاً به معدن استخراج اورانیوم نزدیك است. بیشتر امكانات استخراجی شامل یك آسیاب می‌شود. هرچه جایی كه معدن‌ها قرار دارند به هم نزدیك‌تر باشند یك آسیاب می‌تواند عمل آسیاب‌سازی چند معدن را انجام دهد. عمل آسیاب‌سازی اكسید اورانیوم غلیظی تولید می‌كند كه از آسیاب حمل می‌شود. گاهی اوقات به این اكسیدها كیك زرد می‌گویند كه شامل 80 درصد اورانیوم می‌باشد. سنگ معدن اصل شاید دارای چیزی در حدود 1/0 درصد اورانیوم باشد.<br> در یك آسیاب، اورانیوم با عمل سنگ‌شویی از سنگ‌های معدنی خرد شده جدا می‌شود كه یا با اسید قوی و یا با محلول قلیایی قوی حل می‌شود و به صورت محلول در می‌آید. سپس اورانیوم با ته‌نشین كردن از محلول جدا می‌شود و بعداز خشك كردن و معمولاً حرارت دادن به صورت اشباع شده و غلیظ در استوانه‌های 200 لیتری بسته‌بندی می‌شود.<br> باقیمانده سنگ معدن كه بیشتر شامل مواد پرتوزا و سنگ معدن می‌شود در محلی معین به دور از محیط معدن در امكانات مهندسی نگهداری می‌شود. (معمولاً در گودال‌هایی روی زمین).<br> پس‌مانده‌های دارای مواد رادیواكتیو عمری طولانی دارند و غلظت آنها كم خاصیتی سمی دارند. هرچند مقدار كلی عناصر پرتوزا كمتر از سنگ معدن اصلی است و نیمه عمر آنها كوتاه خواهد بود اما این مواد باید از محیط زیست دور بمانند.<br> <p class="r">تبدیل و تغییر<br> &nbsp;</p> محلول آسیاب شده اورانیوم مستقیماً قابل استفاده به‌عنوان سوخت در راكتورهای هسته‌ای نیست. پردازش اضافی به غنی‌سازی اورانیوم مربوط است كه برای تمام راكتورها لازم است.<br> این عمل اورانیوم را به نوع گازی تبدیل می‌كند و راه به‌دست آوردن آن تبدیل كردن به هگزا فلورید (Hexa Fluoride) است كه در دمای نسبتاً پایین گاز است.<br> در وسیله‌ای تبدیل‌گر، اورانیوم به اورانیوم دی‌اكسید تبدیل می‌شود كه در راكتورهایی كه نیاز به اورانیوم غنی شده ندارند استفاده می‌شود.<br> بیشتر آنها بعداز آن كه به هگزافلورید تبدیل شدند برای غنی‌سازی در كارخانه آماده هستند و در كانتینرهایی كه از جنس فلز مقاوم و محكم است حمل می‌شوند. خطر اصلی این طبقه از چرخه سوختی اثر هیدروژن فلورید (Hydrogen Fluoride) است.<br> <p class="r">مزایایی استفاده از انژری هسته ای<br> &nbsp;</p> انرژی در جهان امروز یك عامل راهبردی است و اغلب كشورهای جهان به خصوص آنها كه به دنبال اعمال اراده و قدرت خود بر دیگر كشورها می باشند از همین دریچه به مقوله انرژی می نگرند.<br> سوخت های فسیلی مانند ذغال سنگ، مقدار قابل توجهی از انواع آلاینده ها همانند تركیبات كربن و گوگرد را وارد محیط زیست می سازند كه برای سلامت انسان زیانبار است. از سوی دیگر با توجه به افزایش مصرف برق و پایان پذیر بودن منابع سوخت فسیلی به نظر می رسد استفاده از انرژی هسته ای بهترین گزینه موجود باشد.<br> ایران ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه دارد و در ده سال آینده، احتمالاً به۶۰ هزار مگاوات خواهد رسید. بالا رفتن حجم تولید گازهای گلخانه ای، هزینه های اجتماعی خاصی را ایجاد می كند كه بالطبع باید جلوی تولید گازهای گلخانه ای را در نیروگاههای فسیلی گرفت،<br> در حال حاضر روسیه ۸ میلیون بشكه نفت در روز تولید و حدود ۵ میلیون از آن را صادر می كند. ۳۰ نیروگاه هسته ای دارد و به سرعت هم به نیروگاههای خود اضافه می كند، در حالی كه اولین كشور در ذخایر گازی است و جمعیت آن هم تنها كمی بیشتر از دو برابر ماست.<br> در این شرایط آمریكا هم ۱۰۵ نیروگاه هسته ای دارد، لذا فقط معیارهای اقتصادی هم مطرح نیست و معیارهای مختلف فن آوری تأثیر گذار خواهد بود. در واقع تكنولوژی هسته ای، میعاد گاه تكنولوژی های دیگر است. مثل صنعت خودرو كه اگر در یك كشور رونق خوبی داشته باشد، تقریباً بخش عمده ای از تكنولوژی را جلو می برد، چرا كه بیشتر علوم و تكنولوژی ها مثل مكانیك، شیمی، مواد، برق و...<br> صنعت غنی سازی هم عمر كمی ندارد و دست كم ۴۰ سال است كه این كار شروع شده است.<br> چون در غنی سازی اورانیوم جهت استفاده در راكتورهای هسته ای از علوم مختلف مهندسی، مكانیك، شیمی و... با نهایت دقت و قدرت استفاده می شود. به طور كلی تعریف جدید مهندسی براساس میزان دقت است و كشوری پیشرفته نامیده می شود كه میزان خطای مهندسی آن كم باشد.<br> برای رسیدن به استقلال واقعی، باید به سمت تولید فن آوری و علم رفت. البته این روند بالطبع هزینه دارد. همه جای دنیا هم، این گونه است. به هر حال هزینه رسیدن به تكنولوژی هسته ای با این همه عظمت، كار و فعالیت همه جانبه متخصصین ایرانی و استفاده از تجربه كشورهای دارنده این صنعت را طلب می كند.<br> مقوله انرژی برای كشورهای سلطه طلب، نقش موتور محركه اقتصاد و تولید ملی و تعیین كننده جایگاه آنها در نظام سرمایه داری جهان را دارد و همچنین تضمین كننده منافع و امنیت ملی آنها است، برای كشور ما نیز چگونگی سامان دهی به سیاستهای بخش انرژی، نقش كلیدی در فرآیند تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را داراست و لذا ضروری است كه برای انرژی و بخصوص نفت و گاز و به دنبال اینها انرژی هسته ای، برنامه و استراتژی اندیشیده و متناسب با شرایط واقعی موجود داخلی و جهانی داشته باشیم.<br> دغدغه اصلی جهان عادت كرده به مصرف انرژی، در دو دهه آینده، تولید انرژی و ساخت نیروگاه اتمی به عنوان تنها راه خروج از بحران انرژی در دهه های آینده است. در این بین از آن جا كه ساخت یك نیروگاه اتمی اغلب علوم و فنون را به كار می گیرد،<br> نیروگاه برق اتمی، اقتصادی ترین نیروگاهی است كه امروز در دنیا احداث می شود.<br> انرژی هسته‌ای در زمینه‌های مختلف پزشکی، موزه‌ها، شناسایی کوچکترین شکاف یا ناخالصی در مواد و موتور هواپیما و اتومبیل، پیشگیری از فساد زودرس محصولات کشاورزی و رشد گیاهان کاربرد دارد.<br> علم طب شناخت خود را جهت درمان و پیشگیری از بیماری اشعه وسعت داد و همزمان از اشعه به صور مختلف در تشخیص و درمان بیماری‌ها از جمله سرطان استفاده کرد. رادیوتراپی جایگاه ویژه در درمان سرطان‌ها پیدا کرد و طب هسته به عنوان یک رشته تخصصی در پزشکی روز وارد شد<br> <p class="r">پزشکی هسته ای :<br> &nbsp;</p> تصویر برداری در پزشکی هسته ای <br> توموگرافی تابش پوزیترون (PET)<br> (SPECT) توموروگرافی با استفاده از تابش تک فوتون<br> تصویر برداری قلبی عروقی<br> اسکن استخوان<br> <p class="r">پزشکی هسته ای و درمان بیماریها<br> &nbsp;</p> یكی از روشهای تشخیصی و درمانی ارزشمند در طب، پزشكی هسته ای می باشد. كه تبلور آن از ابتدا تا كنون تلفیقی از كشفیات مهم تاریخی بوده است<br> اولین استفاده كلینیكی مواد رادیواكتیو، در سال 1937 جهت درمان لوسمی در دانشگاه كالیفرنیا در بركلی بود. بعــــــد از آن در 1946 با استــــــفاده از این مواد توانستند در یك بیمار مبتلا به سرطان تیروئـــــید از پیشرفت این بیماری جلوگیری كنند. <br> در دهه 1970 توانستند با جاروب نمودن از ارگانهای دیگر بدن مانند كبد و طحال، تومورهای مغزی و مجاری گوارشی تصاویری را تهیه نمایند.<br> در دهه 1980 از رادیو داروها جهت تشخیص بیماری های قلبی استفاده نمودند و هم اكنون نیز با ضریب اطمینان بسیار بالایی از پزشكی هسته ای در درمان و تشخیص و پیگیری روند درمان بیماریها استفاده می گردد.<br> انرژی هسته ای کاربرداری زیاد در پزشکی در علوم و صنعت و کشاورزی و... دارد. لازم به ذکر است انرژی هسته ای به تمامی انرژی های دیگر قابل تبدیل است ولی هیچ انرژی به انرژی هسته ای تبدیل نمی شود .موارد زیادی از کاربردهای انرژی هسته ای در زیر آورده می شود . <br> <p class="r">نیروگاه هسته ای (Nuclear Power Station) :<br> &nbsp;</p> یک نیروگاه الکتریکی که از انرژی تولیدی شکست هسته اتم اورانیوم یا پلوتونیم استفاده می کند. چون شکست سوخت هسته ای اساساً گرما تولید می کند از گرمای تولید شده رآکتور های هسته ای برای تولید بخار استفاده می شود از بخار تولید شده برای به حرکت در آوردن توربین ها و ژنراتور ها که نهایتاً برای تولید برق استفاده می شود .<br> پیل هسته ای یا اتمی دستگاه تبدیل کننده انرژی اتمی به جریان برق مستقیم است ساده ترین پیل ها شامل دو صفحه است. یک پخش کننده بتای خالص مثل استرنیوم 90 و یک هادی مثل سیلسیوم.<br> <p class="r">کاربردهای پزشکی:<br> &nbsp;</p> در پزشکی تشعشعات هسته ای کاربردهای زیادی دارند که اهم آنها عبارتند از: <br> • رادیو گرافی <br> • گامااسکن <br> • استرلیزه کردن هسته ای و میکروب زدایی وسایل پزشکی با پرتو های هسته ای <br> • رادیو بیولوژی <br> کاربرد انرژی هسته ای در بخش دامپزشکی و دامپروری : <br> تکنیکهای هسته ای در حوزه دامپزشکی موارد مصرفی چون تشخیص و درمان بیماریهای دامی ، تولید مثل دام ، اصلاح نژاد و دام ، تغذیه ، بهداشت و ایمن سازی محصولات دامی و خوراک دام دارد<br> کاربرد انرژی هسته ای در دسترسی به منابع آب : <br> تکنیکهای هسته ای برای شناسایی حوزه های آب زیر زمینی هدایت آبهای سطحی و زیر زمینی ، کشف و کنترل نشت و ایمنی سدها مورد استفاده قرار میگیرد. در شیرین کردن آبهای شور نیز انرژی هستهای کاربرد دارد. <br> کاربردهای کشاورزی: <br> تشعشعات هسته ای کاربرد های زیادی در کشاورزی دارد که مهم ترین آنها عبارتست از: <br> • موتاسیون هسته ای ژن ها در کشاورزی <br> • کنترل حشرات با تشعشعات هسته ای <br> • جلوگیری از جوانه زدن سیب زمینی با اشعه گاما <br> • انبار کردن میوه ها <br> • دیرینه شناسی )باستان شناسی) و صخره شناسی )زمین شناسی) که عمر یابی صخره ها با C14 در باستان شناسی خیلی مشهور است<br> کاربردهای صنعتی: <br> در صنعت کاربردها ی زیادی دارد از جمله مهمترین آنها عبارتند از: <br> • نشت یابی با اشعه <br> • دبی سنجی پرتویی(سنجش شدت تشعشعات ، نور و فیزیک امواج) <br> • سنجش پرتویی میزان سائیدگی قطعات در حین کار <br> • سنجش پرتویی میزان خوردگی قطعات <br> • چگالی سنج موادمعدنی با اشعه <br> • کشف عناصر نایاب در معادن <br> تکنیکهای هسته ای بر کشف مینهای ضد نفر نیز کاربرد دارد. بنابرین ، دانش هسته ای با این قدرت و وسعتی که دارد، هر روز بر دامنه استفاده از فناوری هسته ای و بویژه انرژی هسته ای افزوده می شود. کاربرد انرژی در بخشهای مختلف به گونهای است که اگر کشوری فناوری هسته ای را نهادینه نماید، در بسیاری از حوزه‌های علمی و صنعتی ، ارتقای پیدا می کند و مسیر توسعه را با سرعت طی می نماید.<br> <p class="r">انرژی هسته ای در پزشکی هسته ای و امور بهداشتی: <br> &nbsp;</p> در کشورهای پیشرفته صنعتی ، از انرژی هسته ای به صورت گسترده در پزشکی استفاده می گردد. با توجه به شیوع برخی از بیماریها از جمله سرطان ، ضرورت تقویت طب هسته ای در کشورهای در حال توسعه ، هر روز بیشتر می شود. موارد زیر از مصادیق تکنیکهای هسته ای در علم پزشکی است: <br> تهیه و تولید کیتهای رادیو دارویی جهت مراکز پزشکی هسته ای <br> تهیه و تولید رادیو دارویی جهت تشخیص بیماری تیرویید و درمان آنها <br> تهیه و تولید کیتهای هورمونی <br> تشخیص و درمان سرطان پروستات <br> تشخیص سرطان کولون ، روده کوچک و برخی سرطانهای سینه <br> تشخیص تومورهای سرطانی و بررسی تومورهای مغزی ، سینه و ناراحتی وریدی <br> تصویر برداری بیماریهای قلبی ، تشخیص عفونتها و التهاب مفصلی ، آمبولی و لختههای وریدی <br> موارد دیگری چون تشخیص کم خونی ، کنترل رادیو داروهای خوراکی و تزریقی <br> <p class="r">کاربرد انرژی هسته ای در تولید برق :<br> &nbsp;</p> یکی از مهم ترین موارد استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای ، تولید برق از طریق نیروگاههای اتمی است. با توم به پایان پذیر بودن منابع فسیلی و روند رو به رشد توسعه اجتماعی و اقتصادی ، استفاده از انرژی هسته ای برای تولید برق را امری ضروری و لازم می دانند و ساخت چند نیروگاه اتمی را دنبال مینماید. <br> ایران هر ساله حدودا به هفت هزار مگاوات برق در سال نیاز دارد. نیروگاه اتمی بوشهر 1000 مگاوات برق را در صورت راه اندازی تامین می نماید. و احداث نیروگاههای دیگر برای رفع این نیازی ضروری است. برای تولید میزان برق حدود 190 میلیون بشکه نفت خام مصرف می شود. که در صورت تامین از طریق انرژی هسته ای سالیانه 5 میلیارد دلار صرفه جویی خواهد شد. <br> <p class="r">برتری انرژی هسته ای بر سایر انرژیها: <br> &nbsp;</p> علاوه بر صرفه اقتصادی دلایل زیر استفاده از انرژی هسته ای را ضروری مینماید. منابع فسیلی محدود بوده و متعلق به نسلهای آتی میباشد. استفاده از نفت خام در صنایع تبدیل پتروشیمی ارزش بیشتری دارد. تولید برق از طریق نیروگاه اتمی ، آلودگی نیروگاههای کنونی را ندارد. تولید هفت هزار مگاوات با مصرف 190 میلیون شبکه نفت خام ، هزارتن دیاکسید کربن ، 150 تن ذرات معلق در هوا ، 130 تن گوگرد و 50 تن اکسید نیتروژن را در محیط زیست پراکنده می کند، در حالی که نیروگاه اتمی چنین آلودگی را ندارد.<br> ساختار نیروگاه های اتمی جهان و نیز شرح مختصری درباره طرز غنی سازی اورانیوم<br> مطالبی در مورد ساختار نیروگاه های اتمی جهان و نیز شرح مختصری درباره طرز غنی سازی اورانیوم و یا سنتز عنصر پلوتونیوم :<br> برحسب نظریه اتمی عنصر عبارت است از یك جسم خالص ساده كه با روش های شیمیایی نمی توان آن را تفكیك كرد. از تركیب عناصر با یكدیگر اجسام مركب به وجود می آیند. تعداد عناصر شناخته شده در طبیعت حدود ۹۲ عنصر است.<br> هیدروژن اولین و ساده ترین عنصر و پس از آن هلیم، كربن، ازت، اكسیژن و... فلزات روی، مس، آهن، نیكل و... و بالاخره آخرین عنصر طبیعی به شماره ۹۲، عنصر اورانیوم است. بشر توانسته است به طور مصنوعی و به كمك واكنش های هسته ای در راكتورهای اتمی و یا به كمك شتاب دهنده های قوی بیش از ۲۰ عنصر دیگر بسازد كه تمام آن ها ناپایدارند و عمر كوتاه دارند و به سرعت با انتشار پرتوهایی تخریب می شوند. اتم های یك عنصر از اجتماع ذرات بنیادی به نام پرتون، نوترون و الكترون تشكیل یافته اند. پروتون بار مثبت و الكترون بار منفی و نوترون فاقد بار است.<br> تعداد پروتون ها نام و محل قرار گرفتن عنصر را در جدول تناوبی (جدول مندلیف) مشخص می كند. اتم هیدروژن یك پروتون دارد و در خانه شماره ۱ جدول و اتم هلیم در خانه شماره ۲، اتم سدیم در خانه شماره ۱۱ و... و اتم اورانیوم در خانه شماره ۹۲ قرار دارد. یعنی دارای ۹۲ پروتون است.<br> <p class="r">ایزوتوپ های اورانیوم<br> &nbsp;</p> تعداد نوترون ها در اتم های مختلف یك عنصر همواره یكسان نیست كه برای مشخص كردن آنها از كلمه ایزوتوپ استفاده می شود.<br> بنابراین اتم های مختلف یك عنصر را ایزوتوپ می گویند. مثلاً عنصر هیدروژن سه ایزوتوپ دارد: هیدروژن معمولی كه فقط یك پروتون دارد و فاقد نوترون است. هیدروژن سنگین یك پروتون و یك نوترون دارد كه به آن دوتریم گویند و نهایتاً تریتیم كه از دو نوترون و یك پروتون تشكیل شده و ناپایدار است و طی زمان تجزیه می شود.<br> ایزوتوپ سنگین هیدروژن یعنی دوتریم در نیروگاه های اتمی كاربرد دارد و از الكترولیز آب به دست می آید. در جنگ دوم جهانی آلمانی ها برای ساختن نیروگاه اتمی و تهیه بمب اتمی در سوئد و نروژ مقادیر بسیار زیادی آب سنگین تهیه كرده بودند كه انگلیسی ها متوجه منظور آلمانی ها شده و مخازن و دستگاه های الكترولیز آنها را نابود كردند.<br> غالب عناصر ایزوتوپ دارند از آن جمله عنصر اورانیوم، چهار ایزوتوپ دارد كه فقط دو ایزوتوپ آن به علت داشتن نیمه عمر نسبتاً بالا در طبیعت و در سنگ معدن یافت می شوند. این دو ایزوتوپ عبارتند از اورانیوم ۲۳۵ و اورانیوم ۲۳۸ كه در هر دو ۹۲ پروتون وجود دارد ولی اولی ۱۴۳ و دومی ۱۴۶ نوترون دارد. اختلاف این دو فقط وجود ۳ نوترون اضافی در ایزوتوپ سنگین است ولی از نظر خواص شیمیایی این دو ایزوتوپ كاملاً یكسان هستند و برای جداسازی آنها از یكدیگر حتماً باید از خواص فیزیكی آنها یعنی اختلاف جرم ایزوتوپ ها استفاده كرد. ایزوتوپ اورانیوم ۲۳۵ شكست پذیر است و در نیروگاه های اتمی از این خاصیت استفاده می شود و حرارت ایجاد شده در اثر این شكست را تبدیل به انرژی الكتریكی می نمایند. در واقع ورود یك نوترون به درون هسته این اتم سبب شكست آن شده و به ازای هر اتم شكسته شده ۲۰۰ میلیون الكترون ولت انرژی و دو تكه شكست و تعدادی نوترون حاصل می شود كه می توانند اتم های دیگر را بشكنند. بنابراین در برخی از نیروگاه ها ترجیح می دهند تا حدی این ایزوتوپ را در مخلوط طبیعی دو ایزوتوپ غنی كنند و بدین ترتیب مسئله غنی سازی اورانیوم مطرح می شود.<br> <p class="r">ساختار نیروگاه اتمی<br> &nbsp;</p> به طور خلاصه چگونگی كاركرد نیروگاه های اتمی را بیان كرده و ساختمان درونی آنها را مورد بررسی قرار می دهیم.<br> طی سال های گذشته اغلب كشورها به استفاده از این نوع انرژی هسته ای تمایل داشتند و حتی دولت ایران ۱۵ نیروگاه اتمی به كشورهای آمریكا، فرانسه و آلمان سفارش داده بود. ولی خوشبختانه بعد از وقوع دو حادثه مهم تری میل آیلند (Three Mile Island) در ۲۸ مارس ۱۹۷۹ و فاجعه چرنوبیل (Tchernobyl) در روسیه در ۲۶ آوریل ۱۹۸۶، نظر افكار عمومی نسبت به كاربرد اتم برای تولید انرژی تغییر كرد و ترس و وحشت از جنگ اتمی و به خصوص امكان تهیه بمب اتمی در جهان سوم، كشورهای غربی را موقتاً مجبور به تجدیدنظر در برنامه های اتمی خود كرد.<br> نیروگاه اتمی در واقع یك بمب اتمی است كه به كمك میله های مهاركننده و خروج دمای درونی به وسیله مواد خنك كننده مثل آب و گاز، تحت كنترل درآمده است. اگر روزی این میله ها و یا پمپ های انتقال دهنده مواد خنك كننده وظیفه خود را درست انجام ندهند، سوانح متعددی به وجود می آید و حتی ممكن است نیروگاه نیز منفجر شود، مانند فاجعه نیروگاه چرنوبیل شوروی. یك نیروگاه اتمی متشكل از مواد مختلفی است كه همه آنها نقش اساسی و مهم در تعادل و ادامه حیات آن را دارند. این مواد عبارت اند از:<br> ۱ _ ماده سوخت متشكل از اورانیوم طبیعی، اورانیوم غنی شده، اورانیوم و پلوتونیم است.<br> عمل سوختن اورانیوم در داخل نیروگاه اتمی متفاوت از سوختن زغال یا هر نوع سوخت فسیلی دیگر است. در این پدیده با ورود یك نوترون كم انرژی به داخل هسته ایزوتوپ اورانیوم ۲۳۵ عمل شكست انجام می گیرد و انرژی فراوانی تولید می كند. بعد از ورود نوترون به درون هسته اتم، ناپایداری در هسته به وجود آمده و بعد از لحظه بسیار كوتاهی هسته اتم شكسته شده و تبدیل به دوتكه شكست و تعدادی نوترون می شود. تعداد متوسط نوترون ها به ازای هر ۱۰۰ اتم شكسته شده ۲۴۷ عدد است و این نوترون ها اتم های دیگر را می شكنند و اگر كنترلی در مهار كردن تعداد آنها نباشد واكنش شكست در داخل توده اورانیوم به صورت زنجیره ای انجام می شود كه در زمانی بسیار كوتاه منجر به انفجار شدیدی خواهد شد.<br> در واقع ورود نوترون به درون هسته اتم اورانیوم و شكسته شدن آن توام با انتشار انرژی معادل با ۲۰۰ میلیون الكترون ولت است این مقدار انرژی در سطح اتمی بسیار ناچیز ولی در مورد یك گرم از اورانیوم در حدود صدها هزار مگاوات است. كه اگر به صورت زنجیره ای انجام شود، در كمتر از هزارم ثانیه مشابه بمب اتمی عمل خواهد كرد.<br> اما اگر تعداد شكست ها را در توده اورانیوم و طی زمان محدود كرده به نحوی كه به ازای هر شكست، اتم بعدی شكست حاصل كند شرایط یك نیروگاه اتمی به وجود می آید. به عنوان مثال نیروگاهی كه دارای ۱۰ تن اورانیوم طبیعی است قدرتی معادل با ۱۰۰ مگاوات خواهد داشت و به طور متوسط ۱۰۵ گرم اورانیوم ۲۳۵ در روز در این نیروگاه شكسته می شود و همان طور كه قبلاً گفته شد در اثر جذب نوترون به وسیله ایزوتوپ اورانیوم ۲۳۸ اورانیوم ۲۳۹ به وجود می آمد كه بعد از دو بار انتشار پرتوهای بتا (یا الكترون) به پلوتونیم ۲۳۹ تبدیل می شود كه خود مانند اورانیوم ۲۳۵ شكست پذیر است. در این عمل ۷۰ گرم پلوتونیم حاصل می شود. ولی اگر نیروگاه سورژنراتور باشد و تعداد نوترون های موجود در نیروگاه زیاد باشند مقدار جذب به مراتب بیشتر از این خواهد بودو مقدار پلوتونیم های به وجود آمده از مقدار آنهایی كه شكسته می شوند بیشتر خواهند بود. در چنین حالتی بعد از پیاده كردن میله های سوخت می توان پلوتونیم به وجود آمده را از اورانیوم و فرآورده های شكست را به كمك واكنش های شیمیایی بسیار ساده جدا و به منظور تهیه بمب اتمی ذخیره كرد.<br> ۲ _ نرم كننده ها موادی هستند كه برخورد نوترون های حاصل از شكست با آنها الزامی است و برای كم كردن انرژی این نوترون ها به كار می روند. زیرا احتمال واكنش شكست پی در پی به ازای نوترون های كم انرژی بیشتر می شود. آب سنگین (D2O) یا زغال سنگ (گرافیت) به عنوان نرم كننده نوترون به كار برده می شوند. <br> ۳ _ میله های مهاركننده: این میله ها از مواد جاذب نوترون درست شده اند و وجود آنها در داخل رآكتور اتمی الزامی است و مانع افزایش ناگهانی تعداد نوترون ها در قلب رآكتور می شوند. اگر این میله ها كار اصلی خود را انجام ندهند، در زمانی كمتر از چند هزارم ثانیه قدرت رآكتور چند برابر شده و حالت انفجاری یا دیورژانس رآكتور پیش می آید. این میله ها می توانند از جنس عنصر كادمیم و یا بور باشند.<br> ۴ _ مواد خنك كننده یا انتقال دهنده انرژی حرارتی: این مواد انرژی حاصل از شكست اورانیوم را به خارج از رآكتور انتقال داده و توربین های مولد برق را به حركت در می آورند و پس از خنك شدن مجدداً به داخل رآكتور برمی گردند. البته مواد در مدار بسته و محدودی عمل می كنند و با خارج از محیط رآكتور تماسی ندارند. این مواد می توانند گاز CO2 ، آب، آب سنگین، هلیم گازی و یا سدیم مذاب باشند.<br> <p class="r">غنی سازی اورانیم<br> &nbsp;</p> سنگ معدن اورانیوم موجود در طبیعت از دو ایزوتوپ ۲۳۵ به مقدار ۷/۰ درصد و اورانیوم ۲۳۸ به مقدار ۳/۹۹ درصد تشكیل شده است. سنگ معدن را ابتدا در اسید حل كرده و بعد از تخلیص فلز، اورانیوم را به صورت تركیب با اتم فلئور (F) و به صورت مولكول اورانیوم هكزا فلوراید UF6 تبدیل می كنند كه به حالت گازی است. سرعت متوسط مولكول های گازی با جرم مولكولی گاز نسبت عكس دارد این پدیده را گراهان در سال ۱۸۶۴ كشف كرد. از این پدیده كه به نام دیفوزیون گازی مشهور است برای غنی سازی اورانیوم استفاده می كنند.در عمل اورانیوم هكزا فلوراید طبیعی گازی شكل را از ستون هایی كه جدار آنها از اجسام متخلخل (خلل و فرج دار) درست شده است عبور می دهند. منافذ موجود در جسم متخلخل باید قدری بیشتر از شعاع اتمی یعنی در حدود ۵/۲ انگشترم (۰۰۰۰۰۰۰۲۵/۰ سانتیمتر) باشد. ضریب جداسازی متناسب با اختلاف جرم مولكول ها است.روش غنی سازی اورانیوم تقریباً مطابق همین اصولی است كه در اینجا گفته شد. با وجود این می توان به خوبی حدس زد كه پرخرج ترین مرحله تهیه سوخت اتمی همین مرحله غنی سازی ایزوتوپ ها است زیرا از هر هزاران كیلو سنگ معدن اورانیوم ۱۴۰ كیلوگرم اورانیوم طبیعی به دست می آید كه فقط یك كیلوگرم اورانیوم ۲۳۵ خالص در آن وجود دارد. برای تهیه و تغلیظ اورانیوم تا حد ۵ درصد حداقل ۲۰۰۰ برج از اجسام خلل و فرج دار با ابعاد نسبتاً بزرگ و پی درپی لازم است تا نسبت ایزوتوپ ها تا از برخی به برج دیگر به مقدار ۰۱/۰ درصد تغییر پیدا كند. در نهایت موقعی كه نسبت اورانیوم ۲۳۵ به اورانیوم ۲۳۸ به ۵ درصد رسید باید برای تخلیص كامل از سانتریفوژهای بسیار قوی استفاده نمود. برای ساختن نیروگاه اتمی، اورانیوم طبیعی و یا اورانیوم غنی شده بین ۱ تا ۵ درصد كافی است. ولی برای تهیه بمب اتمی حداقل ۵ تا ۶ كیلوگرم اورانیوم ۲۳۵ صددرصد خالص نیاز است. عملا در صنایع نظامی از این روش استفاده نمی شود و بمب های اتمی را از پلوتونیوم ۲۳۹ كه سنتز و تخلیص شیمیایی آن بسیار ساده تر است تهیه می كنند. عنصر اخیر را در نیروگاه های بسیار قوی می سازند كه تعداد نوترون های موجود در آنها از صدها هزار میلیارد نوترون در ثانیه در سانتیمتر مربع تجاوز می كند. عملاً كلیه بمب های اتمی موجود در زراد خانه های جهان از این عنصر درست می شود.روش ساخت این عنصر در داخل نیروگاه های اتمی به صورت زیر است: ایزوتوپ های اورانیوم ۲۳۸ شكست پذیر نیستند ولی جاذب نوترون كم انرژی (نوترون حرارتی هستند. تعدادی از نوترون های حاصل از شكست اورانیوم ۲۳۵ را جذب می كنند و تبدیل به اورانیوم ۲۳۹ می شوند. این ایزوتوپ از اورانیوم بسیار ناپایدار است و در كمتر از ده ساعت تمام اتم های به وجود آمده تخریب می شوند. در درون هسته پایدار اورانیوم ۲۳۹ یكی از نوترون ها خودبه خود به پروتون و یك الكترون تبدیل می شود.بنابراین تعداد پروتون ها یكی اضافه شده و عنصر جدید را كه ۹۳ پروتون دارد نپتونیم می نامند كه این عنصر نیز ناپایدار است و یكی از نوترون های آن خود به خود به پروتون تبدیل می شود و در نتیجه به تعداد پروتون ها یكی اضافه شده و عنصر جدید كه ۹۴ پروتون دارد را پلوتونیم می نامند. این تجربه طی چندین روز انجام می گیرد.<br> چرخه سوخت هسته ای از استخراج اورانیوم تا تولید انرژی<br> <p align="center"><img id="IMG1" alt="در باره انرژی هسته ای بیشتر بدانیم" src="http://www.rasekhoon.net/userfiles/Article/1390/11/00182541.JPG"></p><font color="#CC0000"><b><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><br><br><br><br>به دلیل حجم زیاد مطالب به ادامه مطلب مراجعه کنبد!</font></b></font><br> text/html 2013-11-25T13:45:22+01:00 mahdiolom.mihanblog.com مهدی نوری زاده آناتومی قلب انسان http://mahdiolom.mihanblog.com/post/161 [http://www.aparat.com/v/fEqKm] text/html 2013-11-23T14:49:03+01:00 mahdiolom.mihanblog.com مهدی نوری زاده نوشتن آرایش الکترونی عناصر http://mahdiolom.mihanblog.com/post/160 از اونجایی که از 35 سوال شیمی در کنکور سراسری 3 تا 4 سوال به نوشتن آرایش الکترونی بر میگرده نوشتن آرایش الکترونی هر کدوم از عناصر اهمیت بالایی داره<br><br><strong><span style="color: green;" class="bbc_color">قدم اول : شناخت اعداد کوانتومی</span></strong><br><br>n = عدد کوانتومی اصلی <br>نشان دهنده : لایه اصلی , تعداد زیر لایه ها , سطح انرژی لایه ها , اندازه اوربیتال ها<br>n از 1 تا حداکثر 7<br><br>پیدا کردن تعداد اوربیتال و الکترون در <span style="color: red;" class="bbc_color">لایه اصلی</span><br><br>تعداد اوربیتال در لایه اصلی = n<sup>2</sup><br>تعداد الکترون در لایه اصلی = 2n<sup>2</sup><br><br>&nbsp;L= عدد کوانتومی اوربیتالی<br>نشان دهنده : زیر لایه , شکل اوریتال , تعداد اوربیتال <br>L = 0 ....n-1<br><br>0=s<br>1=p<br>2=d<br>3=f<br><br>پیدا کردن تعداد اوربیتال و الکترون در <span style="color: red;" class="bbc_color">زیر لایه</span><br>تعداد اوربیتال در هر زیر لایه=2L+1<br>تعداد الکترون در هر زیر لایه=4L+2<br><br>ml = عدد کوانتومی مغناطیسی<br>نشان دهنده : جهت اوربیتال در فضا<br><br><span style="color: green;" class="bbc_color"><strong>قدم دوم : شناخت دوره و روش تعیین آن</strong></span><br><br>دوره = به هر ردیف افقی از چپ به راست یک دوره یا تناوب گفته میشود<br>دوره در آرایش الکترونی = بزرگترین n در آرایش الکترونی<br><br>برای نوشتن آرایش الکترونی عناصر با عدد اتمی بالا (زیاد) باید عدد اتمی گاز نجیب در دوره قبل رو از عدد اتمی عنصر مورد نظر کم کنید تا نوشتن آرایش لایه ظرفیت راحت تر شه<br><br>گازهای نجیب : <br><sub>2</sub>He<br><sub>10</sub>Ne<br><sub>18</sub>Ar<br><sub>36</sub>Kr<br><sub>54</sub>Xe<br><sub>86</sub>Rn<br><br>دوره = شماره گاز نجیب +1<br><br>جدول تناوبی 7 دوره دارد :<br>دوره اول&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1s<br>دوره دوم&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 2s 2p<br>دوره سوم&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;3s 3p<br>دوره چهارم&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 4s 3d 4p<br>دوره پنجم&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 5s 4d 4p<br>دوره ششم&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 6s 4f 5d 6p<br>دوره هفتم&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ناقص (کاری باهاش نداریم)<br><br><span style="color: green;" class="bbc_color"><strong>قدم سوم : نوشتن آرایش الکترونی </strong></span> <br><br>ترتیب <span style="color: red;" class="bbc_color">پرشدن</span> زیر لایه ها بر اساس <span style="color: red;" class="bbc_color">پایداری</span> = ... 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s <br><br>ترتیب <span style="color: red;" class="bbc_color">نوشتن</span> بر اساس <span style="color: red;" class="bbc_color">سطح انرژی</span> = 1s , 2s 2p , 3s 3p 3d , 4s 4p 4d 4f<br><br>توضیح : وقتی عدد اتمی عنصر مورد نظر رو از عدد اتمی گاز نجیب در دوره قبل کم کردین عدد بدست اومده میشه تعداد الکترون لایه ظرفیت <br>که اونو بعد از پیدا کردن دوره عنصر اصلی و در نظر گرفتن لایه های هر دوره طبق چیزای که بالا نوشتم در زیر لایه قرار میدین و به این ترتیب آرایش الکترونی لایه ظرفیت بدست میاد <br>توضیحات تکمیلی :<br><br>عناصری که لایه ظرفیتشون به d<sup>4</sup> s<sup>2</sup> و d<sup>9</sup> s<sup>2</sup>&nbsp; ختم میشه دارای بی نظمی هستن و به ترتیب به صورت d<sup>5</sup> s<sup>1</sup> و d<sup>10</sup> s<sup>1</sup> نوشته میشن<br><br>دقت کنید که اگر به صورت اولی نوشته بشن آرایش به کلی غلط از آب در میاد<br><br>بازم سوالی بود من هستم.<br>-------------------------------------------------------------------------<br>پ.ن : اگر جایی اشکال و کمی و کاستی ای دیدین بگین تا اصلاح کنم . هر جایی رو هم که نفهمیدین بگین تا توضیح بدم<br><span style="font-size: 8pt;" class="bbc_size">پ.ن 2 : جونم واسه نوشتن اینا در اومد . استقبال کنید&nbsp; <img src="http://www.sampadia.com/forum/Smileys/Mohammad/grin.gif" alt=";D" title="پوزخند" class="smiley">مهدی نوری زاده مدیر وبلاگ آموزش علوم سوم راهنمایی</span>