تبلیغات
بانک مقالات علمی و آموزشی - عدد آووگادرو چگونه بدست آمد؟
بانک مقالات علمی و آموزشی
::پایه راهنمایی و دبیرستان::

مرتبه
تاریخ : شنبه هفتم اردیبهشتماه سال 1392
برای مشاهده به ادامه مطلب مراجعه کنید

یکی از روش ها برای بدست آوردن مقدار این عدد ، روشهای الكترو شیمیایی و بلور شناسی است . در روش بلور شناسی مثلا یك عنصر را در نظر می‌گیرند سپس با دستگاه‌های دقیق ساختار عنصر و طول هریك از اضلاع سلول واحد بلور و وزن اتمی عنصر و وزن حجمی آن را مشخص می‌كنند . سپس به كمك یك عملیات ریاضی می‌توان به عدد آووگادرو دست یافت.

 به عنوان مثال نیكل در سیستم مكعبی با وجوه مركز پر متبلور می‌شود . طول هر یك از اضلاع سلول واحد 52/3 آنگسترم ، وزن اتمی نیكل 7/58 و وزن حجمی آن 94/8 است .

حال به كمك این داده‌ها عدد آووگادرو را حساب می‌كنیم : هر سلول واحد دارای چهار اتم نیكل است . اگر عدد آووگادرو را N در نظر بگیریم ، وزن هر اتم برابر( 7/58 تقسیم بر(N گرم خواهد بود .

وزن هر سلول واحد چهار برابر این مقدار و حجم آن برابر( 52/3 ضرب در ده به توان منفی هشت ) كل این مقدار به توان سه ، سانتیمتر مكعب است . حال اكر این دو را تقسیم كنیم چگالی نیكل بدست می‌آید كه البته ضریبی است از Nبا توجه به اینكه می‌دانیم چگالی نیكل برابر است با 94/8 پس با می‌توانیم مقدار N را كه همان عدد آووگادرو است حساب كرد .

اگر بخواهیم از روش الكترو شیمی استفاده كنیم بایستی عدد فاراده را تقسیم بر بار یك الكترون تنها كنیم كه در این صورت مقدار عدد آووگادرو حساب می‌شود .

----------------------------------------------------------------------------

NAعددی است كه باروشهای بسیاری ازجمله سنجش های حركت براونی ٬ با ر الكتریكی وشمارش ذرات α  تعیین شده است . درسال 1905 ویلیام رامسی وفردریك سادی بااستفاده از رادیم آزمایشی برای تعیین ثابت آووگادروابداع نمودند. اتم رادیم پرتوزا براثر واپاشی یك ذره آلفاگسیل می كند كه با به دست آوردن دوالكترون به اتم هلیم تبدیل می شود .

اگر حجم هلیم تولید شده به ازای مقدارمشخصی رادیم واپاشی شده  را ٬ پس از مدت زمانی جمع آوری واندازه گیری كنیم مقدار   Nرا محاسبه كنیم.

روش دیگر ٬ بامتبلوركردن یك مول I2 وسپس بابررسی آن به وسیله پراش اشعه X می توان تعدادمولكول های ید را دربلور معین نمود . كه برابر عددآووگادرو می باشد . ثابت آووگادرو را به راه های دیگری نظیر پراگندگی نور وآزمایش قطره روغن میلیكان نیز می توان اندازه گیری كرد.

شیمیدانان ثابت آووگادرو را طوری انتخاب نمودند كه جرم NA اتم برحسب گرم معادل یك اتم برحسب واحدهای جرم اتمی باشد.
طبقه بندی: زیست شناسی اول دبیرستان،  آموزش علوم تجربی دوم راهنمایی،  آموزش علوم تجربی سوم راهنمایی،  شیمی اول دبیرستان، 
ارسال توسط مهدی نوری زاده
آرشیو مطالب
نظر سنجی
نحوه ورود شما به وبلاگ؟صفحات جانبی
پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ